vrijdag 5 mei 2017

Jezus versus Mohammed: 33 opvallende verschillen

14 oktober 2016

Velen zullen verbaasd zijn hoe verschillend Jezus en Mohammed waren als echte historische figuren. Beiden hebben een enorme invloed op de manier waarop veel mensen ervoor kiezen om hun leven te leiden. Volgelingen van Jezus omhelzen de liefde en aanvaarding, terwijl de leer van Mohammed de reden is waarom 70% (1) van de vluchtelingen in de wereld moslims zijn die proberen om islamitische theocratieën te ontvluchten.

1. Jezus was zonder zonde. Mohammed was dat niet.
Ten eerste, Jezus was volgens de Bijbel zonder zonde (2 Korintiërs 5:21). Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was. In Mekka ontving Mohammed een opdracht over zijn zonde: “Volhard dus geduldig, want Gods toezegging is waar, vraag om vergeving voor jouw zonde en prijs de lof van jouw Heer in de avond en ’s ochtends vroeg.”(Soera 40:55).

Volgens de Koran was Mohammed een zondaar. Soera 48 geeft ook geloofwaardigheid aan het feit dat Mohammed een zondaar was: “opdat God jou je vroegere en je latere zonden vergeeft, Zijn genade aan jou volledig bewijst en jou op een juiste weg leidt…”.

Dus met andere woorden, Mohammed leek heel erg op gewone mensen zoals alle mensen zondaars zijn. Maar Jezus is, volgens de Bijbel, zonder zonde. Hij vraagt zelfs aan hen die Hem beschuldigen, “Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek. Wie van u kan aantonen dat Ik zonde gedaan heb? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij dan niet?” (Johannes 8:45-46).

Opnieuw, volgens het eerste boek van Petrus, lezen we dat Jezus zonder zonde was: “En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.“ (2: 21-22).


En in de eerste brief van Johannes (3:5) lezen we: “En gij weet dat Christus verschenen is om de zonden weg te nemen, en er is in Hem geen zonde.”

De Koran laat zien dat Mohammed een zondaar was. De Bijbel laat zien dat Jezus moreel perfect was en geen zonde heeft gedaan.

2. Jezus graf werd leeg gevonden. Mohammed is nog steeds in zijn graf.

Het is een historisch feit dat Jezus graf leeg werd aangetroffen door een aantal van zijn vrouwelijke volgelingen, zoals de Oostenrijkse geleerde Jacob Kremer uitlegt: ‘Veruit de meeste exegeten houden stevig vast aan de betrouwbaarheid van de Bijbelse uitspraken over het lege graf’(2). William Lane Craig, filosoof en Bijbels exegeet, concludeert: “Samen vormen deze acht overwegingen krachtig bewijs dat het graf van Jezus op zondagochtend werkelijk leeg werd gevonden door een kleine groep van zijn vrouwelijke volgelingen. Als een gewoon historisch feit lijkt dat ruimschoots te worden aangetoond”(3).

In een studie die gepubliceerd werd in het ‘Journal for the Study of the Historical Jesus’ bleek dat ongeveer 75% van de geleerden van het Nieuwe Testament geloven dat het lege graf een historisch feit is. Met andere woorden, de overgrote meerderheid van de deskundigen in dit historische gebied geloven dat het lichaam van Jezus het graf verliet.
Bovendien waren het de eerste Christenen (zie het pre-Paulus credo van 1 Korintiërs 15:1-11) die Jezus zijn opstanding verkondigde, en aldus zinspeelde op het lege graf. Paulus, wiens brieven we hebben, heeft zelf toegegeven de vroegste Christelijke volgelingen te hebben vervolgd voordat hij deze boodschap ging verkondigen.

Maar het lichaam van Mohammed is nog steeds in zijn graf.

3. De dood van Jezus was gepland, bewust en voorspeld. Mohammed stierf aan ziekte.

Toen hij ziek was en stierf in de armen van Aisha, vroeg Mohammed aan Allah om vergeving en genade voor zijn ziel voordat hij stierf, “O Allah! Vergeef mij, en schenk mij Uw genade, en laat me de metgezellen ontmoeten.” (Bukhari 724)

Maar Jezus, in overeenstemming met de God van het Christendom, stierf voor de verzoening van de mens en voor de zonden van de wereld. Jezus zijn aardse missie heeft Hij zelf omschreven met gezag; “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren.” (Lucas 5:32, Matteüs 9:13, Marcus 2:17).

Te allen tijde, in tegenstelling tot Mohammed, wist Jezus precies wat er van Hem werd verwacht, en dat zijn dood het centrale doel op aarde was. Jezus wist zelfs waar Hij heen ging na zijn dood - terug naar de hemel, waar Hij oorspronkelijk vandaan kwam. We zien dat als zodanig in Lucas 23:43 waar Jezus sprak tot de criminele gekruisigde naast hem: “Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

Hij zegt ook dat Hij kwam om zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marcus 10:45), en dat Zijn bloed het bloed is van het Nieuwe Verbond dat voor ons werd geofferd (Marcus 14:24). Hij voorspelde zijn eigen dood (Marcus 8:31), die ook werd voorspeld in het Oude Testament (Jesaja 53:5).

Jezus dood was gepland en redde de mensheid van de straf van de zonde. Mohammed stierf echter door ziekte.

4. Jezus was meelevend voor zondaars. Mohammed was dat niet.

In Soera 24:2 zegt Mohammad: “De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen en krijgt in Gods godsdienst geen mededogen met hen, als jullie in God en de laatste dag geloven. Bij hun bestraffing moet een groep gelovigen aanwezig zijn.” [Deze straf is voor ongehuwden die schuldig zijn aan de bovenstaande misdaad (onwettige sex), maar indien gehuwde personen dit doen (onwettige sex), is de straf hen te stenigen tot de dood, volgens de wet van Allah.]

Enkele verzen uit de hadiths zijn ook nogal verhelderend:
“Toen zei de Profeet, ‘Neem hem mee en stenigt hem tot de dood.’” Jabir bin ‘Abdullah zei: Ik was een van degenen die hebben deelgenomen om hem te stenigen en wij stenigden hem op de Musalla. Toen de stenen hem verontrustea, vluchtte hij, maar we haalden hem bij Al-Harra [rotsachtige plaats in de buurt van Medina] en stenigden hem dood.”(Bukhari)

Een verdere Hadith meldt dat een vrouw was begraven tot aan haar borst en gestenigd tot de dood, “En toen hij het bevel over haar had gegeven en ze in een gat tot aan haar borst was geplaatst, gaf hij de mensen de opdracht haar te stenigen. Khalid b. al-Walid kwam naar voren met een steen die hij op haar hoofd gooide, en toen het bloed op zijn gezicht spoot vervloekte hij haar.”(Sahih Muslim 17:4206)
Mohammed zoals afgebeeld in de Koran en in de hadiths was een wrede man, maar we zien een groot verschil met Jezus. Ten eerste, Jezus verklaart waarom er ondeugden zijn zoals overspel. In de Bergrede, met betrekking tot de zonden van overspel en lust, zegt hij: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.” (Matteüs 5:27-28)

Jezus gaat dus naar het hart van de zonde, hij vertelt ons waarom het er is, waar het begint. Deze kloof tussen Mohammed en Jezus is nog verder verbreed zoals door Jezus zijn interactie met prostituees door hen toe te laten in zijn koninkrijk vanwege hun berouw. Wanneer Hij wordt uitgelokt over het onderwerp antwoordt Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.” (Matteüs 21:31)

Bij een andere gelegenheid nodigde een Farizeeër Jezus voor het avondeten bij hem thuis uit, maar toen kwam een “zondige vrouw” (een prostituee) naar Jezus en waste Zijn voeten met haar tranen, veegde ze af met haar haren, en goot olie op zijn voeten. De Farizeeër werd verontwaardigd en zei tegen zichzelf dat als Jezus echt een profeet was, Hij zou weten wie Hem aanraakte en het niet toe zou laten omdat ze onrein was. Toch wees Jezus de Farizeeër erop, dat hij Hem niet de gewoonte van gastvrijheid aanbood (volgens de Joodse cultuur, onder andere het wassen van de voeten) zoals de zondige vrouw had gedaan. Dan lezen we: “Daarop sprak Hij tot haar: 'Uw zonden zijn vergeven.' De medeaanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.”(Lucas 7: 48-50).

Jezus en Mohammed verschillen duidelijk heel sterk in hun aanpak in het omgaan met de zondige.

5. Jezus was vredig. Mohammed was gewelddadig.

Jezus stelt een zeer hoge standaard aan zijn volgelingen om na te streven als ze “[hun] kruis moeten opnemen en Hem volgen” (Matteüs 16:24).

Toen Jezus werd ondervraagd door de autoriteiten, zei hij: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” (Johannes 18:36)

Jezus onderscheid zich van degenen die van plan zijn om Hem geweld aan te doen om hun resultaten te bereiken; Hij onderscheidt zichzelf en zijn volgelingen duidelijk van dergelijke dingen. In feite vertelde hij ons om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen. Dit wordt verder geïllustreerd toen één van zijn discipelen, Petrus, zijn zwaard trekt om de Joden te bestrijden wanneer zij Jezus hebben gearresteerd in de tuin in de avond voor zijn kruisiging: “Toen sprak Jezus tot hem: “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.”(Matteüs 26:52, Johannes 18:11)

Na het zeggen van deze woorden liet Jezus zich gevangennemen, en de volgende dag werd hij gekruisigd. Mohammed blijkt zeer verschillend, de Koran getuigt dat hij moorden heeft gepleegd, maar hij dreigde ook meer dan tien mensen te vermoorden. Deze bedreigingen vloeide voort uit het feit dat deze mensen hem op een bepaalde manier beledigde, sommige, bijvoorbeeld, schreven satirische gedichten over hem. In Soera 33:60-61 zegt Mohammed:
“Als de huichelaars, zij die in hun harten een ziekte hebben en de verspreiders van valse geruchten in de stad niet ophouden dan zullen Wij jou zeker tegen hen laten optreden; dan zullen zij slechts korte tijd daarin jouw buren blijven. Vervloekt zijn zij; waar men hen ook aantreft worden zij gegrepen en onverbiddelijk gedood.”

Nog voordat deze verzen werden opgeschreven had Mohammed al sommige mensen vermoord vanwege hun beledigingen en spot naar hem toe. Er zijn vele andere verzen die ons de moorddadige bedoelingen van Mohammed tonen - in een andere Hadith won hij een gevecht en slachtte 800 Joodse gevangenen, nadat hij Mekka veroverd had eiste hij dat twee vrouwelijke slaven ter dood gebracht werden, samen met hun meester, omdat zij hem in een lied bespot hadden (Ibn Ishaq / Hisham 819, Abu Dawud 2678).

Er zijn talloze andere voorbeelden in de gehele Koran, maar deze voorbeelden zullen voor nu volstaan om de grimmige tweedeling tussen Jezus en Mohammed te tonen in hun aanpak van geweld, of het ontbreken daarvan.

6. Jezus had macht over de duisternis, Mohammed niet.

Soera 113, een korte passage, werd geopenbaard in Mekka aan Mohammed: “Ik zoek bescherming bij de Heer van de ochtendschemering, tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft, en tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt, en tegen het kwaad van haar die op de knopen blazen, en tegen het kwaad van een jaloerse wanneer hij jaloers is.”

Abdul-Rahman, een islamitische commentator, zegt dat de hadiths over de betovering van Mohammed, en de invloeden van magie, duidelijk zijn, “Voor zover het historische aspect betreft, is het incident van het bestaan van de Heilige Profeet beïnvloed door magie absoluut bevestigd”(4). Dus, volgens de Hadith tradities werd Mohammed negatief beïnvloed door magie.

Aan de andere kant oefende Jezus een grote autoriteit uit over de machten der duisternis, en nam het tegen Satan op. In Lucas 4:33-35 lezen we over Jezus ontmoeting met een demon: “Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazaret, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.' Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga van hem weg.' De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.”

Hier gebiedt Jezus de demon “Ga uit hem weg!” Dit is het soort van gezag dat Jezus uitoefende op aarde. Deze bevoegdheid wordt vele malen gezien, vooral in zijn 40 dagen vasten in de woestijn, waar hij wordt geconfronteerd met Satan: “Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Matteüs 4:10)

We zien duidelijk dat, terwijl Mohammed behekst was en Satan vreesde, Jezus aan de andere kant een volledige gezag toonde en de demonen zelfs zijn bevelen gehoorzaamde.

7. Jezus gaf mensen de keuze om Hem te volgen. Mohammed niet.

Jezus zegt: “Wie mijn volgeling [wil] zijn…” (Matteüs 16:24). Jezus laat mensen zelf beslissen, als ze weigeren om hem te volgen dan was dat zo. Het woord “als” impliceert vrijheid in het kiezen om de weg van Jezus te accepteren of af te wijzen. In tegenstelling tot Mohammed was er geen leger of macht die probeerde om mensen te dwingen om te geloven. We zien dit verder geïllustreerd in Johannes 6 waar veel leerlingen uiteindelijk kozen om van Hem weg te lopen: “Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”” (Johannes 6:66-69)

Jezus heeft nooit iemand gedreigd met kwaad als ze ervoor kozen om hem te verlaten, hoewel Hij zich duidelijk voelde afgewezen en gepijnigd. Maar niet één keer heeft hij iemand gedwongen om tegen hun wil te geloven of om hem te volgen.

Daartegenover legt Mohammed krachtig zijn wil op, we lezen in Soera 9:5 dat “Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de salaat [gebed vijf keer per dag] verrichten en de zakaat [liefdadigheidsbelasting] geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig.”

In dit tafereel moesten de heidenen, als zij zich bekeerden, vijf keer per dag hun gebeden opzeggen zoals de islamitische gewoonte is, evenals een gedwongen ‘liefdadigheids’ belasting betalen. Dat of ze zouden worden gedood voor hun ongeloof. We lezen dit ook in de Bukhari Hadith traditie:
“Allah's Apostel zei: “Ik ben bevolen (door Allah) om te vechten tegen het volk totdat zij getuigen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, en de gebeden perfect offeren en de verplichte liefdadigheid geven, dus als ze dat uitvoeren, sparen ze hun levens en eigendommen van mij, behalve voor de islamitische wetten en hun afrekening (rekenschap) zal door Allah worden gedaan.”

Met andere woorden Mohammed is geroepen om te vechten totdat de mensen erkennen dat alleen Allah de juiste God is, en dat Mohammed zijn unieke boodschapper is. De mensen moesten ook de boodschapper, Mohammed, hun geld geven.

Overwegende dat Jezus mensen de keuze gaf om Hem te volgen, was Mohammed meedogenloos en beval de dood voor degenen die weigerden zijn boodschap te accepteren en te volgen, en zelfs als de ongelovigen zich tot de islam bekeerden werd hen een flinke belasting opgelegd.

8. Mohammed zei dat Allah niet houdt van degenen die de Islam afwijzen (Koran 30:45, 3:32, 22:38), terwijl Jezus zei dat God van iedereen houdt of ze geloofde in Hem of niet (Johannes 3:16). De Christelijke God is liefdevol en onvoorwaardelijk in Zijn liefde, terwijl Allah's liefde strikt voorwaardelijk is.

9. Jezus veroordeelde stelen: “Gij zult niet stelen” (Matteüs 19:18), terwijl Mohammed het toestond om van ongelovigen te stelen: “De mensen die honger hadden maakten een aantal kamelen en schapen buit (als oorlogsbuit)” (Bukhari 44:668).

10. Mohammed stond liegen toe (Sahih Muslim 32:6303, Bukhari 49:857) terwijl Jezus dat niet toeliet: “Gij zult niet vals getuigen” (Matteüs 19:18).

11. Jezus bezat nooit slaven en verhandelde nooit mensen, terwijl Mohammed dat wel deed: “Allah's Apostel (vrede zij met hem) zei: Verkoop hem aan mij” (Sahih Muslim 10:3901).

12. Terwijl Jezus vergeving predikte (Matteüs 18:21-22, 5:38), deed Mohammed dat niet. We zagen hierboven dat hij degenen die hem bespotte of uitlachte vermoordde.

13. Mohammed leerde wraak: “Wie vervolgens tegen jullie overtreedt, overtreed dan net zo tegen hem als hij tegen jullie overtreedt.” (Koran 2:194), terwijl Jezus dat niet deed: “Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.” (Matteüs 5:39)

14. Hun persoonlijke en privé relaties verschilde sterk. Jezus was celibatair, terwijl Mohammed met 13 vrouwen trouwde en seksslavinnen hield (Bukhari 5:268, Koran 33:50).

15. Mohammed had seks met een negenjarige (Bukhari 5:268, Koran 33:50), terwijl Jezus nooit seksuele omgang (met minderjarigen) had.

16. Hun leer over vrede is volkomen tegengesteld, volgens Mohammed verhoogt jihad in de naam van Allah iemands positie in het paradijs honderdvoudig (Sahih Muslim 20:4645), terwijl Jezus zei: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”(Matteüs 5:9).

17. Hun benadering over vrouwen was anders. Jezus vergaf prostituees, en had zelfs vrouwelijke volgelingen. Mohammed vermoorde echter vrouwen (Ibn Ishaq 819, 995).

18. Jezus heeft nooit een veldtocht of oorlog tegen ongelovigen bevolen, terwijl Mohammed ten minste 65 van dergelijke veldtochten heeft bevolen in de laatste tien jaar van zijn leven (Ibn Ishaq).

19. Mohammed heeft vele gevangenen in de strijd gedood: “Toen trok een man zijn zwaard en sneed de voet van zijn zoon af, zodat hij viel en Umayya [de vader van de jongen] een kreet slaakte, zoals ik nog nooit gehoord had... Ze hakte hen in stukken met hun zwaarden, totdat ze dood waren (Ibn Ishaq 451, Ishaq/Hisham 449), terwijl Jezus nooit iemand heeft gevangen of gedood.

20. Jezus heeft nooit vrouwen tot slaaf gemaakt of hen verkracht, terwijl Mohammed dat wel deed (Abu Dawud 2150, Koran 4:24).

21. Mohammed werd nooit gemarteld, maar martelde anderen (Sahih Muslim 16:4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764), terwijl Jezus nooit iemand heeft gemarteld, maar Hij wel werd gemarteld.

22. Jezus leert ons lief te hebben en voor hen te bidden (Matteüs 5:44), terwijl Mohammed dat niet deed: “Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de gehele godsdienst alleen God toebehoort.” (Koran 8:39)

23. Mohammed vierde en zegende de moord op een halfblinde man (al-Tabari 1440), terwijl Jezus een blinde man genas (Marcus 10:46-52).

24. Mohammed en Jezus hadden verschillende opvattingen over wat het grootste gebod was. Volgens Jezus was het grootste gebod “Van God houden en van uw naaste als uzelf.” (Matteüs 22:34-40), terwijl Mohammed geloofde dat het ging om “geloof in Allah en Jihad (heilige oorlog) voor zijn zaak” (Sahih Muslim 1:149).

25. Mohammed eiste de bescherming van gewapende bodyguards, zelfs in een huis van aanbidding (Koran 4:102), terwijl Jezus dat niet deed (Johannes 18:10-12).

26. Terwijl Jezus zijn leven voor anderen gaf (Johannes 18:11), liet Mohammed anderen hun leven geven voor hem (Sahih Muslim 19:4413).

27. Hoewel we al veel hebben gezien van de moorddadige neigingen van Mohammed zien we ook dat hij instemde met de kruisiging van anderen (Koran 5:33, Sahih Muslim 16:4131), daartegenover was Jezus zelf gekruisigd om de mensheid te redden van zijn zondige natuur.

28. Jezus volgelingen werden vervolgd en gebruikten nooit geweld, terwijl Mohammed’s volgelingen, en velen tot op de dag van vandaag, hen die niet geloven met geweld vervolgen en executeren.

29. Volgens Mohammed: “Hij die vecht dat Allah's woord superieur zou moeten zijn, vecht voor de zaak van Allah” (Bukhari 53:355), terwijl Jezus zijn volgelingen instrueert: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.” (Marcus 16:15).

30. Terwijl de volgelingen van Jezus hun bezittingen gaven aan mensen in nood (Handelingen 2:44-45), Mohammed’s volgelingen stalen, en leefde van de rijkdom van anderen. Vele malen kaapte Mohammed in zijn strijd tegen Mekka caravans die goederen in de woestijn vervoerde.

31. Terwijl Mohammed nadruk legde op het koninkrijk op aarde: “En Allah heeft u erfgenamen van hun land en hun woningen en hun bezittingen gemaakt” (Koran 33:27), Jezus verklaarde dat zijn koninkrijk niet van de wereld was, “Mijn koningschap is niet van deze wereld.” (Johannes 18:36)

32. Jezus volgelingen deelden hun geloof met trots, maar met zachtheid en vriendelijkheid (1 Petrus 3:15), terwijl Mohammed’s volgelingen werden geïnstrueerd om Christenen en joden te doden, te bekeren of te onderwerpen (Koran 9:29). Beide leerstellingen komen respectievelijk voort uit Jezus en Mohammed zelf.

33. Terwijl Jezus nalatenschap die van barmhartigheid, vergeving, liefde en gerechtigheid was, was dat die van Mohammed niet. De islamitische teksten instrueren mannen om hun ongehoorzame vrouwen te slaan (Koran 4:34, Sahih Muslim 4:2127), terwijl de Christelijke teksten mannen instrueren: “Mannen, hebt uw vrouwlief en weest niet humeurig tegen haar.” (Kolossenzen 3:19).


Referenties

1. IHRC. 2010. Attentie: Wereld – UNHCR statistieken katen zien dat ongeveer 70% van de vluchtelingen wereldwijd moslim zijn. Link.

2. Kremer, J. 1977. Die Osterevangelien-Geschichten um Geschichte. Pag. 49-50.

3. Craig, W. The Historicity of the Empty Tomb of Jesus. Link.

4. Abdul-Rahman, M. 2009. The Meaning and Explanation of the Glorious Qur’an (Vol 10). Pag. 630.

5. Wafa Sultan geciteerd door Good Reads. Link.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten