zondag 3 december 2017

Video over de betekenis van Maria voor moslims (ENGELS)

En waaraan heeft de katholieke pelgrimsplaats Fatima in Portugal haar naam te danken?zondag 17 september 2017

Van progressieve moslima tot conservatieve christen

"Ik bestudeerde de islam, onder meer door die religie te vergelijken met andere godsdiensten. Zo beoefende ik het zenboeddhisme, deed ik aan meditatie, en las ik over het christendom. Op een dag, ergens in 2008, kocht ik een kinderbijbel. Ik las hem in één ruk uit. Het ging over de persoon van Jezus, vanaf het begin van zijn leven, tot aan de kruisiging en de verrijzenis. De impact was onbeschrijfelijk. Ik dacht: hoe kunnen ze hem zoiets aandoen? Ik was zo verdrietig. Al lezend zie je wat een geweldige persoon Jezus is. Die wil ik volgen, dacht ik. Daarna ben ik meteen naar de dichtstbijzijnde kerk gegaan." Hier verder lezen.......

zondag 14 mei 2017

Katholiek Dogma in de Koran?!

Matthé Uijttewaal ('t Goy, 1979)}
Gepromoveerd natuurkundige & lid v/d Gemeenschap EmmanuelWe horen vaak genoeg over dingen in de Koran die problematisch zijn voor het katholiek geloof. Des te verrassend is dan dat het tegendeel ook geldt. Mario Joseph is een imam uit India die zich bekeerde door zijn studie van de Koran. Een interview met hem begon deze opsomming, zie: www.youtube.com/watch?v=WjUXd4qW9mg

[Koran referenties worden aangegeven met: (sura:vers)]

† Jezus (Isa) ontving openbaringen van God (Allah 2:136, 4:163, 19:30),
werd het Evangelie gegeven (3:48, 3:84, 5:46, 5:110, 57:27),
kwam om de Wet te bevestigen en moet gehoorzaamd worden (3:50, 43:63),
bezit de Heilige Geest (2:87, 2:253, 4:171, 5:110),
is in de Hemel opgenomen (3:55),
het teken van de eind-tijd (43:61),
zal terugkeren om de anti-Christ te verslaan (Hadith)

* Maria (Maryam), Jezus’ moeder, is de enige vrouw die in de Koran (Qu’ran) genoemd wordt,
een vrouw van waarheid (5:75),
altijd maagd (19:20-22, 21:91),
ontving de Heilige Geest en is een teken voor de wereld (21:91, 23:50),
zonder zonden net als Jezus (Hadith)
en opgenomen met Jezus (23:50)

† Jezus is het voorbeeld, maar wordt belachelijk gemaakt (43:57),
de nieuwe Adam (3:59),
rechtschapen (3:46, 6:85),
gezegend en ontvangt gebed en caritas (19:31),
leeft (4:157),
is heilig (19:19),
de Christus (Messias), het Woord van God, door iedereen
geëerd (3:45),
een wonderwerker, kan zelfs scheppen & leven geven (3:49, 5:110)!• Jezus stelde apostelen aan (3:52, 61:14),
met macht (61:14),
Zijn volgers hebben compassie en medelijden (57:27),
worden gesterkt door de Heilige Geest [van gelijke natuur als God] (58:22)
en [dus] superieur (3:55)

D.w.z. dat, met Jezus als scheppend Woord van God en een goddelijke Hl. Geest, de Koran verbazingwekkend wel degelijk (impliciet) de Drie-eenheid leert!
Wat het verwerpt is een drie-godendom van Jezus en Maria als goden los van God (5:116)
en dat God Maria als Zijn vrouw genomen heeft om fysiek Jezus als hun Zoon voort te brengen (6:101, 72:3)

"Als je twijfelt over wat We naar je neergezonden hebben [Koran], vraag diegenen die de schriften [Bijbel ] al voor jou aan het lezen waren." (10:94)
De ene traditie vanaf Abraham, via Mozes en tot Jezus mag (namelijk) niet verbroken worden. (42:13)

vrijdag 5 mei 2017

Jezus versus Mohammed: 33 opvallende verschillen

14 oktober 2016

Velen zullen verbaasd zijn hoe verschillend Jezus en Mohammed waren als echte historische figuren. Beiden hebben een enorme invloed op de manier waarop veel mensen ervoor kiezen om hun leven te leiden. Volgelingen van Jezus omhelzen de liefde en aanvaarding, terwijl de leer van Mohammed de reden is waarom 70% (1) van de vluchtelingen in de wereld moslims zijn die proberen om islamitische theocratieën te ontvluchten.

1. Jezus was zonder zonde. Mohammed was dat niet.
Ten eerste, Jezus was volgens de Bijbel zonder zonde (2 Korintiërs 5:21). Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was. In Mekka ontving Mohammed een opdracht over zijn zonde: “Volhard dus geduldig, want Gods toezegging is waar, vraag om vergeving voor jouw zonde en prijs de lof van jouw Heer in de avond en ’s ochtends vroeg.”(Soera 40:55).

Volgens de Koran was Mohammed een zondaar. Soera 48 geeft ook geloofwaardigheid aan het feit dat Mohammed een zondaar was: “opdat God jou je vroegere en je latere zonden vergeeft, Zijn genade aan jou volledig bewijst en jou op een juiste weg leidt…”.

Dus met andere woorden, Mohammed leek heel erg op gewone mensen zoals alle mensen zondaars zijn. Maar Jezus is, volgens de Bijbel, zonder zonde. Hij vraagt zelfs aan hen die Hem beschuldigen, “Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek. Wie van u kan aantonen dat Ik zonde gedaan heb? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij dan niet?” (Johannes 8:45-46).

Opnieuw, volgens het eerste boek van Petrus, lezen we dat Jezus zonder zonde was: “En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.“ (2: 21-22).

woensdag 29 maart 2017

‘Steeds meer moslims bekeren zich tot het christendom’

Milan Bruynzeel - Elsevier

"Een groeiend aantal moslims keert de islam de rug toe en wordt christen. De reden: het geweld in naam van de islam.

Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom. Miller interviewde de afgelopen jaren talrijke ex-moslims en verwerkte hun beweegredenen in zijn onderzoek.
Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor veel bekeerlingen is het aanhoudende islamitisch geïnspireerde geweld. Miller bestudeerde een aantal casussen, waaronder de vervolging van christenen in Indonesië. Miller concludeert dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001". ............Lees hier verder.

donderdag 9 maart 2017

Het mirakel van Luxenberg

Arabist_jansen

‘En worden niet ten huwelijk uitgegeven’: Het mirakel van Luxenberg 

Christoph Luxenberg is het pseudoniem van een Libanese Christen die in Duitsland woont. Hij is niet onfeilbaar, maar hij is wel een wonderdoener. Hij heeft de westerse koranwetenschap weten wakker te schudden.

Niemand wordt graag uit zijn slaap gewekt, en de protesten van de slapers zijn dan ook heftig. De haat die Luxenberg oproept, zindert door het mini-universum van Islamologen, Arabisten, Korangeleerden, en hoe al deze waardigheidsbekleders zichzelf ook verder mogen aanduiden.

Politieke overwegingen versterken de commotie. Menig faculteitsdecaan heeft liever een zak met geld uit Oman dan een afdelinkje waar de Koran op moderne en wetenschappelijke wijze door drie excentrieke geleerden en hun vier studenten wordt bestudeerd. De gevolgen van zo’n voorkeur zijn even boekhoudkundig begrijpelijk als wetenschappelijk ernstig.

De postmoderne vrienden en vriendinnen van de islam vinden het bovendien nergens voor nodig dat ‘juist nu moslims zich zo in een achterstandssituatie bevinden’, er ook nog eens historisch-kritisch naar hun heilig boek wordt gekeken. Dat voorrecht is alleen voor de Bijbel weggelegd.

Luxenberg heeft desalniettemin een einde weten te maken aan de ‘westerse koranwetenschappen’, die niet meer om het lijf hadden dan het herkauwen van opvattingen waarvan islamitische vrome geleerden eeuwen geleden dachten dat ze wel juist moesten zijn. Anders klopte de islam niet. Die traditionele, op vroom wensdenken gebaseerde islamitische vermoedens werden vervolgens op een academische manier naverteld door mensen die op het gymnasium hadden gezeten, en in die vermomming werden die beweringen zonder enig verder bewijs als waar aangenomen.

De centrale onbewezen bewering luidde dat de Koran door Mohammed (570?-632? AD) mondeling aan de generaties na hem was doorgegeven, en vervolgens op schrift was gesteld. Dit impliceert dat de mondelinge traditie vooraf ging aan de schriftelijke vastlegging ervan. Luxenbergs werk toont echter aan dat het andersom gegaan moet zijn..............Lees hier verder