zondag 7 oktober 2018

Is de islam een religie van vrede en van liefde?

Guy Pages

Het is theologisch gezien absoluut onmogelijk dat de islam een religie van vrede en liefde is. Laat mij het uitleggen: een van de redenen waarom Jezus door het Joodse volk werd verworpen, is dat Hij stelde dat, als de God van Israël de enige ware God was, Hij dan niet alleen de God van de Joden was, maar van alle mensen, wat de omkering van de nationalistische geest van zijn landgenoten als gevolg had (Lc 4.25-29). Jezus, zelf een Jood, heeft tegen de prijs van zijn Kruis de muur van haat tussen Joden en niet-Joden neergehaald, zoals St. Paulus zegt: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, […] door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Eph 2:14). Maar de islam heeft deze muur van haat opnieuw opgericht, door de mensheid weer te verdelen in moslims en niet-moslims: Tussen ons en jou is voor eeuwig vijandschap en haat totdat je alleen in Allah gelooft! (Koran 60.4). De hele bestaansreden voor de islam is het haten van alles wat geen islam is. Een goede moslim is gewelddadig jegens ongelovigen (Koran 48.29) en kan nooit een christen als vriend hebben (Koran 5.51), laat staan aan hem ondergeschikt zijn (3.118; 4.144; 58.22; 60.1).

Maar toch, wat betreft deze fameuze religie van vrede en liefde moeten we niet alles op één hoop gooien – O, niet islam en islamisme, omdat deze twee termen even noodzakelijk aan elkaar vastzitten als de boom en de vrucht - maar tussen de islam en moslims. Want de islam mag dan een ​​ideologie zijn, moslims zijn mensen die als zodanig de deugden en kwaliteiten kunnen ontwikkelen die God aan iedereen geeft, Hij die zijn zon laat opgaan over goede en kwaden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mt 5,45). Ook zou men, wanneer een moslim goed doet, nooit de eer aan de islam moeten geven, maar aan de menselijke natuur, die goed is geschapen. Wie een “goede moslim” wordt genoemd, is meestal iemand die gehoorzaamt aan zijn geweten in plaats van te doen wat Allah hem gebiedt (het geweten is het stemmetje waarmee God tot het hart van ieder mens kan spreken om hem uit te nodigen het kwade te ontvluchten en het goede te doen). Een goede moslim is dus een slechte moslim, en dat is de reden waarom islamisten gematigde moslims doden als ongelovigen, omdat ze de Koran niet gehoorzamen. Dit gezegd zijnde: gematigde moslims spelen een zeer belangrijke rol in de islamisering omdat ze de islam een ​​onschuldig en vertrouwd en daarom acceptabel gezicht geven. En zij halen voor de islam de toegevingen binnen die de lafaards hun geven voor de prijs van hun gematigdheid in het licht van het geweld van de niet-gematigden. Het is een feit: wanneer een christen het kwade begaat, kan hij zich noch op het voorbeeld, noch op het onderricht van Jezus beroepen, maar wanneer een moslim hetzelfde doet, of nog erger, kan hij altijd het voorbeeld van Mohammed en de lering van Allah claimen. Ik vat het samen: Wanneer een moslim iets goeds doet, is het nooit door de islam, maar altijd ondanks de islam. Dat is waarom, en dit is heel erg belangrijk: we nooit goed over de islam moeten spreken, zelfs geen schaduw van een komma, want net zoals een goede boom geen slechte vruchten geeft, zo brengt geen enkele slechte boom goede vrucht voort (Lc 6.43-44 ).

Jezus waarschuwde ons: Er komt een tijd dat degenen die je vermoorden zullen denken God te vereren.(Jo 16.2). Ik ken geen andere religie dan de islam, kloon van het Talmoedische Jodendom, waarvan de god de moord op niet-moslims beveelt en christenen in het bijzonder: Moge Allah christenen doden! (Koran 9.30). Aangezien Allah wil dat niet-moslims geen moslims zijn (5.48; 28.68), wat voor zin heeft het dan om hun dat te verwijten? Kan de ware God net als Allah wezens scheppen om de hel ermee te vullen (7.179; 32.13)? Als Allah wil dat de mensen naar de hel gaan, wat blijft er dan nog voor de duivel te doen? Dit is het loon van degenen die strijden tegen Allah en zijn gezant (d.w.z. die weigeren geïslamiseerd te worden) en die zich haasten om de wereld te corrumperen [d.w.z. wie zich verzet tegen de islamitische orde], laten zij worden gedood of gekruisigd, of laat hun handen en voeten aan tegengestelde kanten worden afgesneden, laat ze van de aarde worden verdreven (5,33); Allah zal hen, door uw handen, kastijden, hen bedekken met schaamte en u de overwinning over hen geven (9.14; 47.4). Moslims die nog niet geïndoctrineerd zijn, zijn zich vaak niet van deze verzen bewust, die hen natuurlijk beschaamd maken als ze worden voorgelegd. Op die manier, omdat hij antwoordde op de vraag van een christen die hem had gevraagd om na te denken over de betekenis van de verzen, waarvan hij het tot dan toe genoeg vond om ze op te zeggen, begon Joseph Fadelle te betwijfelen dat Allah de ware God is, en heeft hij de islam verlaten om christen te worden, ten koste van alles wat hij had, van zijn leven zelf. De islam die niets toe te voegen heeft aan het werk van liefde en verlossing dat tot stand gebracht is door Christus, kan zijn komst niet rechtvaardigen, want hij komt alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen, zegt Jezus (Jo 10.10). We moeten de gematigde moslim vragen waarom hij een moslim blijft, als het waar is dat hij de wreedheden ontkent die door zijn geloofsgenoten zijn gepleegd. Als hij moslim blijft, is dat dan omdat hij de islamitische gruwelen gematigd goedkeurt, ofwel omdat hij denkt dat je die gematigd in praktijk moet brengen? En als hij de magische formule gebruikt Dit is niet de islam!, dan is het noodzakelijk erop te wijzen dat niemand kan zeggen wat de islam is, omdat Allah vergeten is na de dood van Mohammed de gezagsdrager aan te wijzen, zodat sinds hem niemand uit naam van Allah kan spreken. Tot welke toekomst heeft Allah de islam voorbestemd, dan als een kruiwagen met kikkers? Terwijl de eerste drieëndertig pausen stierven als martelaars, hebben de eerste dertien kaliefen elkaar om het leven gebracht... In de islam leidt de afwezigheid van een goddelijke legitimiteit in het uitoefenen van macht ertoe dat deze voortdurend wordt uitgedaagd door een nog fanatiekere. Dat is de reden waarom in de islam de tirannie de enige mogelijke vorm van regering is. En om nu de genadeslag toe te brengen aan degene die niet met dit argument wil meegaan, citeer dan Koran 3.7: Niemand behalve Allah kent de interpretatie van de Koran. Van hieruit vuur je drie korte vragen af. Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom zegt hij het dan? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom dan de Koran citeren? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, zijn dan alle imams en andere moslimgeleerden die beweren ons de betekenis van de Koran te verklaren, iets anders dan bedriegers, en Allah iets anders dan een afgod die zij laten spreken?

zondag 3 december 2017

Video over de betekenis van Maria voor moslims (ENGELS)

En waaraan heeft de katholieke pelgrimsplaats Fatima in Portugal haar naam te danken?zondag 17 september 2017

Van progressieve moslima tot conservatieve christen

"Ik bestudeerde de islam, onder meer door die religie te vergelijken met andere godsdiensten. Zo beoefende ik het zenboeddhisme, deed ik aan meditatie, en las ik over het christendom. Op een dag, ergens in 2008, kocht ik een kinderbijbel. Ik las hem in één ruk uit. Het ging over de persoon van Jezus, vanaf het begin van zijn leven, tot aan de kruisiging en de verrijzenis. De impact was onbeschrijfelijk. Ik dacht: hoe kunnen ze hem zoiets aandoen? Ik was zo verdrietig. Al lezend zie je wat een geweldige persoon Jezus is. Die wil ik volgen, dacht ik. Daarna ben ik meteen naar de dichtstbijzijnde kerk gegaan." Hier verder lezen.......

zondag 14 mei 2017

Katholiek Dogma in de Koran?!

Matthé Uijttewaal ('t Goy, 1979)}
Gepromoveerd natuurkundige & lid v/d Gemeenschap EmmanuelWe horen vaak genoeg over dingen in de Koran die problematisch zijn voor het katholiek geloof. Des te verrassend is dan dat het tegendeel ook geldt. Mario Joseph is een imam uit India die zich bekeerde door zijn studie van de Koran. Een interview met hem begon deze opsomming, zie: www.youtube.com/watch?v=WjUXd4qW9mg

[Koran referenties worden aangegeven met: (sura:vers)]

† Jezus (Isa) ontving openbaringen van God (Allah 2:136, 4:163, 19:30),
werd het Evangelie gegeven (3:48, 3:84, 5:46, 5:110, 57:27),
kwam om de Wet te bevestigen en moet gehoorzaamd worden (3:50, 43:63),
bezit de Heilige Geest (2:87, 2:253, 4:171, 5:110),
is in de Hemel opgenomen (3:55),
het teken van de eind-tijd (43:61),
zal terugkeren om de anti-Christ te verslaan (Hadith)

* Maria (Maryam), Jezus’ moeder, is de enige vrouw die in de Koran (Qu’ran) genoemd wordt,
een vrouw van waarheid (5:75),
altijd maagd (19:20-22, 21:91),
ontving de Heilige Geest en is een teken voor de wereld (21:91, 23:50),
zonder zonden net als Jezus (Hadith)
en opgenomen met Jezus (23:50)

† Jezus is het voorbeeld, maar wordt belachelijk gemaakt (43:57),
de nieuwe Adam (3:59),
rechtschapen (3:46, 6:85),
gezegend en ontvangt gebed en caritas (19:31),
leeft (4:157),
is heilig (19:19),
de Christus (Messias), het Woord van God, door iedereen
geëerd (3:45),
een wonderwerker, kan zelfs scheppen & leven geven (3:49, 5:110)!• Jezus stelde apostelen aan (3:52, 61:14),
met macht (61:14),
Zijn volgers hebben compassie en medelijden (57:27),
worden gesterkt door de Heilige Geest [van gelijke natuur als God] (58:22)
en [dus] superieur (3:55)

D.w.z. dat, met Jezus als scheppend Woord van God en een goddelijke Hl. Geest, de Koran verbazingwekkend wel degelijk (impliciet) de Drie-eenheid leert!
Wat het verwerpt is een drie-godendom van Jezus en Maria als goden los van God (5:116)
en dat God Maria als Zijn vrouw genomen heeft om fysiek Jezus als hun Zoon voort te brengen (6:101, 72:3)

"Als je twijfelt over wat We naar je neergezonden hebben [Koran], vraag diegenen die de schriften [Bijbel ] al voor jou aan het lezen waren." (10:94)
De ene traditie vanaf Abraham, via Mozes en tot Jezus mag (namelijk) niet verbroken worden. (42:13)

vrijdag 5 mei 2017

Jezus versus Mohammed: 33 opvallende verschillen

14 oktober 2016

Velen zullen verbaasd zijn hoe verschillend Jezus en Mohammed waren als echte historische figuren. Beiden hebben een enorme invloed op de manier waarop veel mensen ervoor kiezen om hun leven te leiden. Volgelingen van Jezus omhelzen de liefde en aanvaarding, terwijl de leer van Mohammed de reden is waarom 70% (1) van de vluchtelingen in de wereld moslims zijn die proberen om islamitische theocratieën te ontvluchten.

1. Jezus was zonder zonde. Mohammed was dat niet.
Ten eerste, Jezus was volgens de Bijbel zonder zonde (2 Korintiërs 5:21). Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was. In Mekka ontving Mohammed een opdracht over zijn zonde: “Volhard dus geduldig, want Gods toezegging is waar, vraag om vergeving voor jouw zonde en prijs de lof van jouw Heer in de avond en ’s ochtends vroeg.”(Soera 40:55).

Volgens de Koran was Mohammed een zondaar. Soera 48 geeft ook geloofwaardigheid aan het feit dat Mohammed een zondaar was: “opdat God jou je vroegere en je latere zonden vergeeft, Zijn genade aan jou volledig bewijst en jou op een juiste weg leidt…”.

Dus met andere woorden, Mohammed leek heel erg op gewone mensen zoals alle mensen zondaars zijn. Maar Jezus is, volgens de Bijbel, zonder zonde. Hij vraagt zelfs aan hen die Hem beschuldigen, “Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek. Wie van u kan aantonen dat Ik zonde gedaan heb? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij dan niet?” (Johannes 8:45-46).

Opnieuw, volgens het eerste boek van Petrus, lezen we dat Jezus zonder zonde was: “En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.“ (2: 21-22).

woensdag 29 maart 2017

‘Steeds meer moslims bekeren zich tot het christendom’

Milan Bruynzeel - Elsevier

"Een groeiend aantal moslims keert de islam de rug toe en wordt christen. De reden: het geweld in naam van de islam.

Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom. Miller interviewde de afgelopen jaren talrijke ex-moslims en verwerkte hun beweegredenen in zijn onderzoek.
Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor veel bekeerlingen is het aanhoudende islamitisch geïnspireerde geweld. Miller bestudeerde een aantal casussen, waaronder de vervolging van christenen in Indonesië. Miller concludeert dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001". ............Lees hier verder.