zondag 18 november 2018

Is het geloof in de Heilige Drie-eenheid de grootste zonde (4,48)?


Het geloof in de Heilige Drie-eenheid wordt in de Islam ‘associationisme’ genoemd, omdat het de gelijkstelling van de enige godheid zou inhouden met Jezus en Maria, eenvoudige schepsels. Omdat de Maagd Maria inderdaad deel uitmaakt, volgens de Koran 5.116, van de Drie-eenheid, zoals haar zoon die slechts, uiteraard, een mens is. Echter, omdat de islam oorspronkelijk een christelijke sekte was, begonnen door de Judeo-Nazarenen onder de Arabieren van Syrië, bewaart de Koran nog steeds sporen van christelijk geloof, die zijn ontsnapt zijn aan de verscheidene herschrijvingen die hem vandaag onleesbaar maken, met name wat de goddelijkheid van Jezus betreft. Dit is hoe de Koran bevestigt dat Hij het Woord van God is (4.171; 6.73) door wie alle dingen zijn gemaakt (6.73); 16.40), wat betekent dat Jezus door niemand is geschapen, of dat Hij Zichzelf geschapen heeft, en dat Hij dus God is, want het is eigen aan God om ongeschapen te zijn en te scheppen... Het geloof in Jezus de Verlosser is intact in vers 55 van Soera 3, waar Allah zegt dat tot de laatste zal worden gered wie Jezus volgen, niet wie Mohammed volgen... Dit vers uit de koran laat zien dat moslims die Mohammed méér te laten volgen dan Jezus, zichzelf bestemmen voor hel.
Alle glorie van de islam zou gelegen zijn in de goddelijke eenheid terug in herinnering te roepen. Maar noch Joden noch christenen (Mc 12,29; Jo 5.44; 1 Tim 1.17, 2.5, 6.15, Jud 1.25), zo min als vele filosofen, zijn ooit opgehouden die te bevestigen, zodat de komst van de islam onnodig lijkt, en doet denken aan een bedrieger. Wat onderscheidt dan waarlijk het islamitische geloof? Het geloof in Mohammed (5,81; 49.2), het geloof in een mens. Inderdaad, zonder Mohammed is er geen Koran, zonder Koran is er geen Allah, zonder Allah is er geen islam, omdat er zonder de islam geen Mohammed is. Alle Islam is gebaseerd op het geloof in een mens, Mohammed, die zozeer deel uitmaakt van hun geloof dat moslims hem met Allah in verband brengen in in hun geloofsbelijdenis, de chahada ...
Zoals ik al zei, wordt in veel moslimlanden kritiek op Mohammed als een godslastering beschouwd en met de doodstraf bestraft. Denk aan de Deense cartoons ... De moslims willen geen Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ze willen wel de drie-eenheid van Mohammed, de Koran en Allah. Ze kunnen geen deze drie termen laten vallen, zonder dat de islam vervliegt, zodat de moslims zelf schuldig zijn aan de verschrikkelijke zonde waarvan ze christenen beschuldigen (98,6): associationisme.

zondag 11 november 2018

Is de islam superieur aan het christendom, omdat de islam na het christendom komt?a) Alles wat chronologisch later is, is niet noodzakelijkerwijs superieur of beter. Het bewijs daarvan is dat decadentie, verval, perversie, rot, noodzakelijkerwijs na een periode van volmaaktheid komen, die door hen bedorven wordt.
b) Door zich te legitimeren omdat hij na het christendom komt en daarom superieur zou zijn, ontkent de islam onmiddellijk deze vooruitgang om terug te gaan naar de situatie van vóór het christendom, onder de Joodse wet ( Rom 3-13); Gal 4) .
c) Door te beweren niets anders te zijn dan wat het christendom oorspronkelijk was, ontkent de islam hun wezenlijke verschil, waarvan de geschiedenis nochtans verslag legt.
d) Door de geschiedenis uit te wissen, verhindert de islam dat de mens toegang krijgt tot zijn identiteit, tot bewustzijn van zichzelf, die slechts geleidelijk wordt gevonden, in de relatie tot de herinnering, en tot de ware God, wiens Openbaring noodzakelijkerwijs ook tot stand komt in en door de geschiedenis.
e) Hoe kunnen moslims denken van hun redding verzekerd te zijn, omdat Mohammed na Jezus kwam, aangezien Jezus de komst van valse profeten aankondigde (Mt 24: 4, 11, 24); 1 Cor 15.1; 2 Cor 11.4; Gal 1,9, 4,28-31; 2 Pt 2.1-3; 1 Jo 2.22-27; 4.2-3; 2 Jo 7-11; Jud 18-19; Openb 16.13; 19.20) en dat de definitie van de Antichrist, die door de Bijbel gegeven is (wie de Vader en de Zoon ontkent (1 Jo 2.22) perfect op de Islam past (9.30)? Zonder te vergeten dat hij ruimschoots voor de komst van de islam geschreven is, kan de Bijbel er niet van worden verdacht geschreven te zijn om de islam zwart te maken.
f) Zes eeuwen lang leefde het christendom prima zonder de islam ... het bewijs dat het de islam niet nodig heeft om te bestaan. Aan de andere kant kan de islam niet bestaan ​​zonder het christendom, omdat haar bestaansreden juist is om de wereld van het christelijke geloof te verlossen (2.193; 9.30, 33.113; 15.94; 30.31; 41.6; 61.9; 98.6). Is het niet waar dat de leugen alleen na de waarheid kan komen?
g) De islam geeft zichzelf de opdracht om de mensheid naar zijn gouden eeuw te leiden, die de leiding van Mohammed zou zijn geweest in de zevende eeuw ... Maar heeft Mohammed ooit geluk op aarde gebracht? Hoe kunnen moslims denken dat ze het beter dan hem kunnen doen?
h) Kortom, is het genoeg in het kielzog van de laatste zelfbenoemde profeet te gaan om er zeker van te zijn Gods wil te doen? Waarom niet liever Mirza Husayn Ali volgen, die in 1863 de Baha'i-religie stichtte, of Mirza Ghulan Ahmed, die de Ahmadiyya in 1889 oprichtte, of iemand anders die meer eigentijds is en niet eveneens zal nalaten te verzekeren dat hij door God gezonden wordt?


zondag 4 november 2018

Spreekt God Arabisch?

De islam heeft altijd geprobeerd om het Arabisch op te leggen om op die manier geïslamiseerde mensen geleidelijk af te snijden van hun eigen cultuur, van hun geschiedenis, om ze hun identiteit te laten verliezen, zodat ze die van de islam aannemen, die gelijkgesteld wordt aan ‘Arabischheid’. Op deze vermeende noodzaak Arabisch te leren, moet worden geantwoord dat dit inhoudt dat Allah niet kan of niet in staat is zich in een andere taal te laten begrijpen dan het Arabisch, en al kon hij dat wel doen, hij heeft evenwel de willekeurige en discriminerende keuze gemaakt om zich alleen door Arabisch sprekenden te laten begrijpen. Dat wil zeggen dat hij ofwel incompetent is of racist. Maar kan hij in die beide gevallen wel God zijn?

Maar toch: als de Koran het Woord is van God zoals het in de hemel is (Soera 3.7; 13.39; 43.4; 85.21-22) en als Arabisch de taal is die door Allah wordt gesproken (12.2; 20,113;26.195), dan betekent dit dat Allah denkt en spreekt in het Arabisch. Nu, net zoals mensen niet de taal van de vis spreken, noch vissen die van vogels, spreekt God de taal van God, die niet de taal van de mensen is, omdat elk levend wezen een eigen taal heeft. Omdat de Geest van God niet naar de moslims is gestuurd, hebben moslims geen ander middel om de Koran te begrijpen dan hun eigen menselijke intelligentie, hoe kunnen ze dan de taal van God begrijpen? Dus óf moslims (en alle Arabische sprekers) zijn God (want je moet God zijn om de taal van God te spreken), óf Allah is slechts een Arabier. Is er een andere oplossing?


zondag 7 oktober 2018

Is de islam een religie van vrede en van liefde?

Guy Pages

Het is theologisch gezien absoluut onmogelijk dat de islam een religie van vrede en liefde is. Laat mij het uitleggen: een van de redenen waarom Jezus door het Joodse volk werd verworpen, is dat Hij stelde dat, als de God van Israël de enige ware God was, Hij dan niet alleen de God van de Joden was, maar van alle mensen, wat de omkering van de nationalistische geest van zijn landgenoten als gevolg had (Lc 4.25-29). Jezus, zelf een Jood, heeft tegen de prijs van zijn Kruis de muur van haat tussen Joden en niet-Joden neergehaald, zoals St. Paulus zegt: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, […] door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Eph 2:14). Maar de islam heeft deze muur van haat opnieuw opgericht, door de mensheid weer te verdelen in moslims en niet-moslims: Tussen ons en jou is voor eeuwig vijandschap en haat totdat je alleen in Allah gelooft! (Koran 60.4). De hele bestaansreden voor de islam is het haten van alles wat geen islam is. Een goede moslim is gewelddadig jegens ongelovigen (Koran 48.29) en kan nooit een christen als vriend hebben (Koran 5.51), laat staan aan hem ondergeschikt zijn (3.118; 4.144; 58.22; 60.1).

Maar toch, wat betreft deze fameuze religie van vrede en liefde moeten we niet alles op één hoop gooien – O, niet islam en islamisme, omdat deze twee termen even noodzakelijk aan elkaar vastzitten als de boom en de vrucht - maar tussen de islam en moslims. Want de islam mag dan een ​​ideologie zijn, moslims zijn mensen die als zodanig de deugden en kwaliteiten kunnen ontwikkelen die God aan iedereen geeft, Hij die zijn zon laat opgaan over goede en kwaden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mt 5,45). Ook zou men, wanneer een moslim goed doet, nooit de eer aan de islam moeten geven, maar aan de menselijke natuur, die goed is geschapen. Wie een “goede moslim” wordt genoemd, is meestal iemand die gehoorzaamt aan zijn geweten in plaats van te doen wat Allah hem gebiedt (het geweten is het stemmetje waarmee God tot het hart van ieder mens kan spreken om hem uit te nodigen het kwade te ontvluchten en het goede te doen). Een goede moslim is dus een slechte moslim, en dat is de reden waarom islamisten gematigde moslims doden als ongelovigen, omdat ze de Koran niet gehoorzamen. Dit gezegd zijnde: gematigde moslims spelen een zeer belangrijke rol in de islamisering omdat ze de islam een ​​onschuldig en vertrouwd en daarom acceptabel gezicht geven. En zij halen voor de islam de toegevingen binnen die de lafaards hun geven voor de prijs van hun gematigdheid in het licht van het geweld van de niet-gematigden. Het is een feit: wanneer een christen het kwade begaat, kan hij zich noch op het voorbeeld, noch op het onderricht van Jezus beroepen, maar wanneer een moslim hetzelfde doet, of nog erger, kan hij altijd het voorbeeld van Mohammed en de lering van Allah claimen. Ik vat het samen: Wanneer een moslim iets goeds doet, is het nooit door de islam, maar altijd ondanks de islam. Dat is waarom, en dit is heel erg belangrijk: we nooit goed over de islam moeten spreken, zelfs geen schaduw van een komma, want net zoals een goede boom geen slechte vruchten geeft, zo brengt geen enkele slechte boom goede vrucht voort (Lc 6.43-44 ).

Jezus waarschuwde ons: Er komt een tijd dat degenen die je vermoorden zullen denken God te vereren.(Jo 16.2). Ik ken geen andere religie dan de islam, kloon van het Talmoedische Jodendom, waarvan de god de moord op niet-moslims beveelt en christenen in het bijzonder: Moge Allah christenen doden! (Koran 9.30). Aangezien Allah wil dat niet-moslims geen moslims zijn (5.48; 28.68), wat voor zin heeft het dan om hun dat te verwijten? Kan de ware God net als Allah wezens scheppen om de hel ermee te vullen (7.179; 32.13)? Als Allah wil dat de mensen naar de hel gaan, wat blijft er dan nog voor de duivel te doen? Dit is het loon van degenen die strijden tegen Allah en zijn gezant (d.w.z. die weigeren geïslamiseerd te worden) en die zich haasten om de wereld te corrumperen [d.w.z. wie zich verzet tegen de islamitische orde], laten zij worden gedood of gekruisigd, of laat hun handen en voeten aan tegengestelde kanten worden afgesneden, laat ze van de aarde worden verdreven (5,33); Allah zal hen, door uw handen, kastijden, hen bedekken met schaamte en u de overwinning over hen geven (9.14; 47.4). Moslims die nog niet geïndoctrineerd zijn, zijn zich vaak niet van deze verzen bewust, die hen natuurlijk beschaamd maken als ze worden voorgelegd. Op die manier, omdat hij antwoordde op de vraag van een christen die hem had gevraagd om na te denken over de betekenis van de verzen, waarvan hij het tot dan toe genoeg vond om ze op te zeggen, begon Joseph Fadelle te betwijfelen dat Allah de ware God is, en heeft hij de islam verlaten om christen te worden, ten koste van alles wat hij had, van zijn leven zelf. De islam die niets toe te voegen heeft aan het werk van liefde en verlossing dat tot stand gebracht is door Christus, kan zijn komst niet rechtvaardigen, want hij komt alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen, zegt Jezus (Jo 10.10). We moeten de gematigde moslim vragen waarom hij een moslim blijft, als het waar is dat hij de wreedheden ontkent die door zijn geloofsgenoten zijn gepleegd. Als hij moslim blijft, is dat dan omdat hij de islamitische gruwelen gematigd goedkeurt, ofwel omdat hij denkt dat je die gematigd in praktijk moet brengen? En als hij de magische formule gebruikt Dit is niet de islam!, dan is het noodzakelijk erop te wijzen dat niemand kan zeggen wat de islam is, omdat Allah vergeten is na de dood van Mohammed de gezagsdrager aan te wijzen, zodat sinds hem niemand uit naam van Allah kan spreken. Tot welke toekomst heeft Allah de islam voorbestemd, dan als een kruiwagen met kikkers? Terwijl de eerste drieëndertig pausen stierven als martelaars, hebben de eerste dertien kaliefen elkaar om het leven gebracht... In de islam leidt de afwezigheid van een goddelijke legitimiteit in het uitoefenen van macht ertoe dat deze voortdurend wordt uitgedaagd door een nog fanatiekere. Dat is de reden waarom in de islam de tirannie de enige mogelijke vorm van regering is. En om nu de genadeslag toe te brengen aan degene die niet met dit argument wil meegaan, citeer dan Koran 3.7: Niemand behalve Allah kent de interpretatie van de Koran. Van hieruit vuur je drie korte vragen af. Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom zegt hij het dan? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom dan de Koran citeren? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, zijn dan alle imams en andere moslimgeleerden die beweren ons de betekenis van de Koran te verklaren, iets anders dan bedriegers, en Allah iets anders dan een afgod die zij laten spreken?

zondag 3 december 2017

Video over de betekenis van Maria voor moslims (ENGELS)

En waaraan heeft de katholieke pelgrimsplaats Fatima in Portugal haar naam te danken?zondag 17 september 2017

Van progressieve moslima tot conservatieve christen

"Ik bestudeerde de islam, onder meer door die religie te vergelijken met andere godsdiensten. Zo beoefende ik het zenboeddhisme, deed ik aan meditatie, en las ik over het christendom. Op een dag, ergens in 2008, kocht ik een kinderbijbel. Ik las hem in één ruk uit. Het ging over de persoon van Jezus, vanaf het begin van zijn leven, tot aan de kruisiging en de verrijzenis. De impact was onbeschrijfelijk. Ik dacht: hoe kunnen ze hem zoiets aandoen? Ik was zo verdrietig. Al lezend zie je wat een geweldige persoon Jezus is. Die wil ik volgen, dacht ik. Daarna ben ik meteen naar de dichtstbijzijnde kerk gegaan." Hier verder lezen.......