zondag 3 maart 2019

De Apostel - TrailerDe Apostel : L’Apotre is het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij Jezus ontmoet.

zondag 23 december 2018

Delen islam en christendom een gemeenschappelijke devotie voor de Maagd Maria en Jezus?


Met dank aan pater Guy Pagès

Het is waar dat in de Koran zij die voor de Maagd Maria doorgaat (21.91), Myriam, aangeduid wordt door haar naam en zelfs boven alle vrouwen uitverkoren is (3.24), maar dit voorrecht wordt heel snel gerelativeerd met de opmerking dat zij slechts een meisje is (3.36. Cf. 4.117; 21.22; 37.150; 52.39) De talmoedische vrouwenhaat die elke ochtend door elke vrome Jood tot uiting wordt gebracht door God te danken dat Hij hem niet als vrouw geschapen heeft, is niet ver weg. We moeten wel zien dat de islam, omdat die NA het christendom gekomen is, niet kon doen alsof Jezus en Maria niet bestaan hadden, zozeer waren zij universeel gekend en geliefd en de islam, als goede Antichrist (1 Joh. 2.22), heeft op middelen gepeinsd om hen zo te misvormen dat ze onherkenbaar werden. Zo is de conceptie van Issa beschreven op het ogenblik dat Myriam het gezelschap van haar naasten is ontvlucht om naar een afgelegen plek te gaan, dus beschut tegen indiscrete blikken, wat een onbegrijpelijk gedrag is dat tot op vandaag in moslimmilieus een vrouw blootstelt aan aanvallen, verkrachting, moord en in elk geval aan een slechte reputatie.[1] Maar zo dus zet de Koran de Moeder van de Messias neer… En in die situatie verschijnt haar de geest van Allah in de vorm van een volmaakte man (19.17) die zich haast te verklaren dat hij niet God is, maar slechts diens boodschapper, om haar een kind te geven (19.19). Anders gezegd: Myriam leert dat het de wil van Allah is dat zij zwanger wordt, en dat door toedoen van zijn gezant, die als volmaakte man, zeker geen eunuch is. Tegenover de avances van hem die zij als een man ziet, omdat hij zich zo voorstelt, verdedigt zich de Maria van de Koran niet met het feit dat ze al verloofd is. Myriam stelt zich ermee tevreden hem te antwoorden dat geen man haar ooit aangeraakt heeft en dat zij geen prostituee is. Een stelling die even ongerijmd is als weinig behoorlijk. Dat de Koran verderop zegt dat Myriam maagd gebleven is … voor de verwekking van de Messias (66.12), wil niet zeggen dat zij het ook gebleven is tijdens en daarna. Dat Allah verderop zegt dat hij Issa heeft verwekt door Maria een adem van leven in te blazen, zegt niets bijzonders, want dat is wat hij doet voor de verwekking van elk levend wezen… Kortom, is het niet pikant om de islam de Vleeswording van God te zien weigeren, maar er niet de noodzaak van te kunnen ontkennen door de Geest van God voor te stellen als een verschijning in de vorm van een man?

Zoals het niet anders kon zijn voor de Jezus die gehaat wordt door het Judaïsme, speelt de verwekking van Issa zich af in omstandigheden die onterend zijn voor zijn moeder. Het idee van een vleselijke verwekking van de Messias wordt in feite versterkt door het feit dat de islam, net als het judaïsme, de liefde slechts als vleselijk kent – voor wie de gewijde maagdelijkheid geen mogelijke levenskeuze is (24.32) de moeder van de Messias daarbij dus inbegrepen – maar ook omdat het Allah niet past zich een zoon te geven (19.92,35 ; 2.116 ; 4.171 ; 10.68 ; 23.91 ; 39.4 ; 43.81). Als het dus Allah niet past zich een zoon te geven, dan is Issa niet verwerkt door Allah, en als Issa niet verwekt is door Allah, dan is hij dus verwekt door een ander, en door wie anders dan door de man die Myrian heeft gezien? Waarom heeft Allah gewild dat Myriam een man zag en niet de aartsengel Gabriël? De Koran bevestigt nog eens het idee van een vleselijke verwekking van de Messias, wanneer hij Die vereenzelvigt met die van Adam, voor wiens verwekking Allah behoefte had aan zaad. (16.4)! Als de geschiedenis niet vertelt waar het zaad vandaan kwam dat Allah nodig had om… de eerste mens te scheppen, bewijst dit dan niet dat voor de islam er geen verwekking tot stand kan komen zonder… sperma?

Om te ontsnappen aan de problemen die door het verhaal over de verwekking van Jezus worden opgeroepen, presenteert de islamitische exegese een andere tekst, die van de engelen die Maria haar zwangerschap aankondigen (3.42-47), zodat de geest van Allah die de opdracht heeft om Myriam een zoon te bezorgen, noch God noch mens is, maar engelen zijn. Deze uitleg roept niettemin nieuwe problemen op want als de geest van Allah meerdere engelen zijn, wat is dan de geest van Allah en wat is een engel (70.4 ; 78.38 ; 97.4)? En welke betrekking is er tussen de geest van Allah en de demon die precies Legioen is (Mc 5.2-9)?

Maar kijk, Issa, nog maar net geboren, praat al. En om wat te zeggen? Om zijn moeder de leugen te onderwijzen! In feite om een aanvaardbare rechtvaardiging te geven voor haar afwezigheid, nodigt hij haar uit te zeggen dat zij zich had teruggetrokken in de woestijn om er te vasten ter ere van Allah (19.26). De Koran onthult zo tegelijk zijn onwetendheid over het mysterie van Jezus die, als Hij wonderen gedaan had vanaf zijn kindheid, Zijn missie zou hebben gecompromitteerd (Mc 1.34, 43-44 ; 5.43, 7.36 ; 1 Cor 2.8), en de talmoedische laster over de Maagd Maria, want als Myriam moet liegen om haar afwezigheid te verklaren, is dat dus omdat zij niet eerlijk was. Merken we op dat de religie van Allah hier wordt opgevoerd als dienend tot liegen, tot toedekken waar je niet voor uit kunt komen… En wie zal geloven dat een jong meisje dat buitenechtelijk zwanger is geworden met haar kind naar haar naasten terugkeert… waar haar steniging wacht (Jo. 8,1-11)! Zelfs als Myriam gerekend had op de wonderbaarlijke en overtuigende welsprekendheid van haar pasgeborene om te getuigen van zijn goddelijke herkomst, en zo haar eigen huid en die van haar kind te redden, zou zij daarin niet met beleid en wijsheid te werk gegaan zijn en zou zij dus niet haar titel van wijze Maagd verdiend hebben. Maar zie wat moest gebeuren, gebeurt: als haar familie het kind ziet, behandelt die haar als prostituee: O zuster van Aäron! Je vader was geen slechte man en je moeder was geen prostituee! (19.27) Anders gezegd: Jij bent, in vergelijking daarmee, slecht en je bent een prostituee! En niet alleen deze lofzang voor de ouders van Myriam geeft stem aan de talmoedische laster, die Myriam als een prostituee behandelt en Jezus als bastaard (Yebamoth 49b ; Shabbat 104b ; Sanhedrin 106a & b), maar zij rechtvaardigt de incestueuze vereniging, want Amram had zijn tante Yochebed gehuwd (Ex 6.20), een vereniging die door de Koran wordt veroordeeld, maar die het talmoedische Jodendom goedkeurde en nog altijd goedkeurt…

Kort gezegd kon de islam die zich voor het Christendom in de plaats wilde stellen, niet vermijden te verwijzen naar de wonderbaarlijke conceptie van de Messias en de heiligheid van zijn moeder, maar hij kon het daarbij niet nalaten in de Koran de blasfemieën op te laten borrelen waarvan de talmoedische geschriften overlopen die hem tot inspiratie dienden. In tegenstelling tot het evangelie waar alles helder en heilig is omdat Maria er ontvangt door de enkele en zuivere werking van de Heilige Geest, zonder hulp van enige menselijke verschijning, en waar haar huwelijk met Jozef haar bescherming gaf tegen eerverlies, terwijl het haar Kind wettigheid en prestige gaf, lukt het de Koran niet de talmoedische haat te verbergen waarvan deze doordrongen is ten opzichte van Christus Jezus en de Zeer Heilige Maagd Maria... Maar hoe zou de Koran de oorspronkelijke vijandigheid tussen De Vrouw en de Slang niet hebben kunnen bevatten (Gn 3.15)?

Wat Jezus betreft, Hij wordt, zoals u weet, in de Koran aangeduid als zijnde de Waarheid (6.73; 16.40), het Woord van God (3.45; 4.171; 19,34), het Wonder van God (3.47). Hij is geboren uit een Maagd (21.91), Hij is de Messias (4.171), Hij is zonder zonde (19.19), Hij doet wonderen (2.87 ; 3.46,49 ; 5.110,112-115 ; 43.63 ; 61.6; 19.24-26,30), Hij is opgestegen ten Hemel (3.45; 4.158), Hij zal terugkeren voor het Oordeel (4.159). Al deze stellingen komen overeen met het christelijke geloof. De Koran zegt zelfs in 3.55 dat het heil afhangt van het geloof in Jezus, en niet van het geloof in Mohammed. Wat met onze Jezus verschilt, is dat de Jezus van de Koran niet gestorven is, omdat Allah het genoeg vond daar alleen de illusie van te wekken door Hem te vervangen door een ander (4.157). Alleen dat al volstaat om te beseffen dat Allah niet de ware God kan zijn, omdat de ware God het niet nodig heeft te liegen, en hij ook geen mensen in de richting van de hel stuurt, wat Allah doet door mensen te laten geloven dat Jezus gestorven is. Maar als Jezus niet dood is, dan zijn onze zonden niet uitgeboet, en als Hij niet tot leven is gewekt, dan zijn de poorten des eeuwigen levens niet geopend, en zijn wij dus niet gered. Zoals het rabbijnse Jodendom waarvan hij een kloon is, weigert de islam de gave van het Nieuwe en Eeuwige Verbond dat door de profeten is aangekondigd (Js 55.3 ; 61.8 ; Jr 31.31-33 ; 32.40 ; Bar 2.35 ; Ez 11.19 ; 16.60 ; 34.25 ; 36.25-27 ; 37.26 ; Hos 2.20) en door de Messias Jezus tot stand is gebracht. (Mt 5.17)
Omdat het rabbijnse Jodendom niets wil weten van Jezus de Verlosser, heeft de Talmoed de laatste letter van Jezus’ naam verwijderd, die in het Hebreeuws luid Yeshoua’ en zeggen wil God redt, opdat de Naam die boven alle namen gezegend is, zijn verwijzing verliest naar het heil en Yeshou wordt: een belediging die Jezus gelijk maakt aan Esau, die in het Hebreeuws ‘Ishaou heet. Esau is de dwaze figuur bij uitstek die zijn eerstgeboorterecht kan verkopen voor een bord linzen (Gn 25.29-34), wat hem de goddelijke Woede oplevert: Toch heb ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat (Mal 1.2-3). Daarom worden de christenen in de Talmoed zonen van Esau genoemd (Zohar III, 282). Zo is ook te verklaren dat de Arabische naam van Jezus, Yasou’, niet in de Koran voorkomt, maar vervangen is door Issa, een onbekende naam in de Arabische literatuur van de eerste acht eeuwen (cf. P. Louis Sheikho, Le christianisme et la littérature chrétienne en Arabie avant l'Islam, Beyrouth, 1923). Esau is in het Arabisch ‘Isso. Isso/Issa is een woord van drie letters: I SH U, die de initialen zijn van drie Hebreeuwse woorden die de vervloekingsformule vormen: Yimmah shmo weezikhro, wat betekent: Dat zijn naam en zijn herinnering uitgewist worden!...

Als de Koran het Messiasschap van Jezus niet heeft kunnen uitwissen dat door christenen zozeer met zijn Naam verbonden is dat het onmogelijk is ‘Jezus Christus’ te zeggen zonder dat te belijden, hebben de schrijvers van de Koran toch iets uitgedacht om de betekenis van het woord ‘Messias’ uit te wissen (zozeer dat vandaag geen moslim meer weet wat dit woord betekent) door de voorwaarden voor het messiasschap te onderdrukken. Zo herinnert de Koran nooit aan Jezus’ afstamming van David (Mt 1.20-23); Lc 2.4), die toch zo vaak in het evangelie wordt uitgedrukt met de uitdrukking Zoon van David (Mt 1.1.; 9.27; 12.23; 15.22; 20.30; 21.9; Ap 22.16), noch noemt hij de Heilige Jozef, door wie Jezus wettig opgenomen is in de lijn van David, waaruit de Messias geboren moest worden (2 SM 7.12-16; 2 Sm 23.5; IS 11.1) en dat hij Bethlehem, de geboorteplaats van koning David en van de Messias (Mi 5.1; Mt 2.1-6) verandert in een geïsoleerde palmboom van de woestijn (19.23)… De Koran vernietigt een andere voorwaarde van het messiasschap van Issa door zijn moeder de zus van Aaron te noemen (19.28) zodat zij als Amram, vader van Aaron (1 Ch 23.12; Sura 3 ) tot de stam van Levi behoort (1 Ch 6.3) en Issa dus niet tot de stam van Juda behoort waaruit de Messias geboren moest worden (Gn 49.8-10; Dt 33.7; Jg 1.2; 20.18; 1 Sm 7.12-16; 1 Ch 5.2; Ps 89.3-5; Os 5.14)… Door van de moeder van Jezus de zus van Aaron te maken die meer dan 1400 jaar voor de geboorte van Jezus leefde, laat de Koran zien dat hij de geschiedenis vervalst, en dus de Heilige Geschiedenis waarin de ware God zich heeft geopenbaard, om die te vervangen door een mythe.

De mythe die bedoeld is om Jezus onherkenbaar te maken, gumt niet alleen de band uit van Issa met personen uit het Oude Testament, maar ook die met tijdgenoten. Zo is de Jozef van de Koran niet de stiefvader van Jezus, maar de zoon van de patriarch Jacob, die zelf Jacobus wordt, de neef van Jezus (19.6)… Voor de Koran hebben Jezus, Zijn Moeder, zijn Apostelen, Zijn Kerk, Zijn sacramenten praktisch nooit bestaan. De tijdgenoten van Jezus zijn verdronken in het Oude Testament, zodat zeven eeuwen na Jezus Christus er altijd alleen maar Mozes is. Dankzij deze literaire ficties, deze verbijsterende anachronismen, worden de originaliteit en de centrale betekenis van de missie van Jezus van Nazareth totaal uit de geschiedenis gewist. Voor de Koran bestaat de historische Jezus niet. Tussen het Oude Testament en de islam is er geen Nieuwe Testament, er is alleen het Oude Testament of liever het talmoedisch Jodendom. En net zoals de Koran de relatie tussen Issa en koning David, afstammeling van de stam Juda (2 Sm 7.12-16; 2 Sm 23.5) doorsnijdt, net zo doet hij dat met al deze grote figuren van het Oude Testament, uit vrees dat zij Jezus Christus onthullen.

Zo is Issa niet de nieuwe Adam, vader van een nieuwe mensheid. Zijn ontkende offer (4.157) wordt niet aangekondigd door dat van Abel, noch voorafgebeeld door dat van Isaak (Gn 22.1-19) waarin Abraham een glimp krijgt van de Zoon van God die sterft en wordt opgewekt (Jn 8.56). Issa is niet de nieuwe Wetgever die door Mozes is aangekondigd (Dt 18.15,18), alvorens het nieuwe volk van God te doen uitgaan uit de slavernij van de zonde die voorafgebeeld is door die in Egypte (Jr 31.31-34). Issa is niet de lijdende Dienaar die door Jesaja wordt aangekondigd (Is 50.6-7 ; 52.13-15 ; 53.1-12 ; Dn 9.26), noch de Gekruisigde die door Zacharia en de psalmist wordt voorzien (Za 12.10 ; 13.1 ; Ps 22). Issa is niet de ware Jonas die is de bekering van de heidenen is komen prediken en die drie dagen en dire nachten in de verschrikkingen van de dood heeft verkeerd alvorens levend weer tevoorschijn te komen. Issa is niet de Echtgenoot (Mt.9.15 ; 25.1+ ; Lc 5.34 ; Jn 3.29), bezongen door Jesaja en Salomo (Is 54.5 ; 61.10 ; 62.5 ; Ct 5.16). Issa is niet het levende Brood dat neergedaald is uit de Hemel (Jo 6.51), aangekondigd door de gave van het manna (ex. 16). Hij is niet het Lam Gods waarvan het Bloed redt van de besluiten van de goddelijke rechtvaardigheid (Ex 12.13 ; Jn 1.29). Hij wordt niet voorafgebeeld door de bronzen slang bovenin de mast en waarvan de aanschouwing de dodelijke beet van de zonde geneest (Nb 21.9). Sint Jan de Doper is niet de Voorloper van de Verlosser (Jn 1.19-34) maar alleen een profeet (3.39)… Door breed het verbond van Mozes met de kinderen van Israel in herinnering te roepen (2.44,83,93,122 ; 4.154 ; 7.134,137 ; 17.104 ; 26.59 ;45.16), zonder enig geschrift van de profeten op te nemen verwerpt de Koran , in navolging van het rabbijnse Jodendom, het Nieuwe en Eeuwige Verbond (Jr 31.31 ; Js 53.3 ; Ez 36.27 ; Zach 8.1).

Omdat de moslims hun ongeloof over de verwekking van de Zoon van God willen rechtvaardigen, door te durven zeggen dat wij God tot een daad van vleselijke verwekking verlagen (39.4), een verwijt dat men eerder aan de Koran moet toeschrijven, zoals we zojuist gezien hebben, moet men hun uitleggen dat, omdat de geest een gedachte formuleert, er een verwekking van de gedachte is en dat zo ook, omdat God die Geest is, denkt, Hij een Gedachte verwekt, de Gedachte over Zichzelf, die een andere Hijzelf is, God als Hij, de Zoon van God (Jo 1.1). Christenen belijden dit elke zondag: Hij is God geboren uit God, Licht geboren uit Licht. De persoon van de Zoon van God begint zijn bestaan niet als hij incarneert: Voordat Abraham bestond, ben Ik, zegt Hij (Jo 8.58). Wanneer hij incarneert, dankzij het geloof en de liefde van de Maagd Maria, ontvangt Hij van haar de menselijke natuur, niet de goddelijke natuur, die Hij niet kon niet bezitten. Hij wordt geboren in de tijd uit een moeder, zonder vader, hij wordt eeuwig geboren uit een Vader, zonder Moeder.[1] Cf. J’étais une jeune fille pure, je ne passais pas le seuil de la maison paternelle. (cf. IV Maccabées, 18.7) ; A l’époque, une Juive pouvait être répudiée parce qu’elle avait marché dans la rue tête nue, ou trop vite, ou avait parlé avec des passants, ou trop fort (Talmud, Fiançailles, 7.7) ; La vie publique est pour les hommes. Il est plus convenable pour les femmes de rester à la maison et de vivre retirées (Philon, Les Lois, 3.169). / Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l'Islam (33.33 ; 24.31).

zondag 16 december 2018

Geloven christenen i.t.t. moslims in meer dan één God?

Met dank aan father Guy Pagès
Om aan de geheel Joodse benadrukking vast te houden van de eenheid van de goddelijke natuur geloven moslims dat ze het geloof in de drie-eenheid van de goddelijke personen moeten verwerpen, alsof die twee uitspraken inconsistent zouden zijn. We moeten ze dan laten opmerken dat christenen hun Credo elke zondag beginnen door te zeggen Ik geloof in één God, zodat, als alle glorie van de islam gelegen is in het bevestigen van de goddelijke eenheid, ze tevreden zouden moeten zijn... En als dat nog niet genoeg is, moeten we hen laten inzien dat de Koran verklaart dat Allah onkenbaar is (Koran 2.255; 6.50, 103; 7,188; 11.31; 20.110; 27.65; 72.26 ), wat inhoudt dat moslims net zo min kunnen zeggen of God een Drie-eenheid is of dat Hij dat niet is....
Ze willen niet geloven dat Jezus de eeuwige Zoon van God is en God Zelf, omdat zij denken dat zijn conceptie een lichamelijk vereniging tussen God en Maria (39.4) zou inhouden. Het is noodzakelijk hun te laten zien dat aangezien de geest een gedachte formuleert, er sprake is van het verwekken van de gedachte, en zo ook aangezien God, die Geest is, Zich denkt, Hij een gedachte denkt, de gedachte van Zichzelf, die een andere Hemzelf is, God als Hem, het Woord van God (Jo 1: 1). Wie Mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus (Jo 14: 9). De Persoon van de Zoon van God begint niet te bestaan als Hij zich incarneert, als Hij vlees wordt: Voordat Abraham bestond, was Ik, zegt Jezus (Jo 8,58), maar Hij is eenzelfde eeuwigheid met de Vader van Wie Hij het Beeld is. Door te incarneren dankzij het geloof en de liefde van de Maagd Maria, ontvangt de Zoon van God van haar de menselijke natuur, niet de goddelijke natuur, die Hij niet niet kan hebben, zodat Jezus een persoon is die twee naturen heeft. We moeten de noties van persoon en natuur onderscheiden om zoiets goed te begrijpen in het mysterie van de Drie-eenheid, die één natuur (wezen) is in drie personen, zoals in het mysterie van Jezus, die een persoon is in twee naturen... Als Jezus de Messias is, de Verlosser, dan komt dat precies doordat Hij, tegen de prijs van Zijn offer, in de eenheid van Zijn persoon, God en de mens kan verenigen. Ik zou zo graag met u willen praten over de Heilige Drie-eenheid, omdat de kennis daarvan alles helder maakt op het pad van het eeuwige leven. (Jo 17,3). En dat terwijl de filosofie slechts nooit meer dan twee grote soorten antwoorden heeft kunnen geven op de vraag te weten wat de wereld is, door het menselijke leven elke keer weer terug te brengen tot onbeduidendheid en absurditeit, te weten:
- Ofwel de wereld wordt beschouwd als een illusie, zoals het Boeddhisme leert, en in dit geval verdient de wereld geen aandacht of toewijding, maar minachting en vlucht;
- Ofwel de wereld wordt als het enig waardevolle beschouwd, met eigenschappen die eigenlijk goddelijk zijn (eeuwigheid, intelligentie, bewustzijn, creativiteit, almacht ...), zoals atheïsme en materialisme het leren.
De islam, noch het Jodendom, kan evenmin antwoord geven op de vraag waarom de wereld bestaat en waarom het is zoals het is. Inderdaad als, zoals Joden en moslims denken, God alleen de Ene is, dan heeft hij geen enkele reden om te scheppen, omdat hij uniek is en het monopolie heeft op de totaliteit van het zijn. Hij is daarom alleen. En de wereld kan logisch niet bestaan. Dit is waarom anderszijn ondenkbaar is in de islam, het is een onbegrijpelijke anomalie, het kwaad. Het bestaan van de niet-moslim is op zichzelf absolute onzin, het kwade, dat moet worden geëlimineerd, en de vrouw kan alleen een noodzakelijk kwaad zijn. Het bewijs dat Allah niet de ware God is, is dat wij bestaan. En verondersteld dat Allah toch een reden gevonden heeft om te scheppen, moeten we allemaal identiek zijn, want, net zoals mijn hand nooit een afdruk met zes vingers kan afgeven of een gietmal voor vorken nooit lepels zal kunnen produceren maar alleen vorken, evenzo zouden wij, als God alleen maar uniek zou zijn, allemaal identiek moeten zijn. Maar als we allemaal hetzelfde zijn (we hebben allemaal twee ogen, twee oren, een neus, een mond, enz.), zoals het unieke model, maar toch zijn we allemaal verschillend: Niet een is precies hetzelfde als de ander! Waarom? Waar komt het verschil vandaan, het beginsel zelf van het verschil? Noodzakelijk: van God. God kent dus het verschil! Wat betekent dat Hij niet alleen Hij is, maar in Zichzelf is Hij dezelfde EN anders, dat is de Drie-eenheid. Alleen de christelijke God die Vader is, Zoon en Heilige Geest, neemt in zichzelf het verschil op, want de Vader is niet de Zoon, de Zoon is niet de Vader, de Heilige Geest is ook niet de Vader noch de Zoon, en noch de Vader noch de Zoon is de Heilige Geest, alleen deze God heeft iets voortbrengen wat noch Hem is, noch niets. In de Drie-eenheid, is elke persoon, onderscheiden van de andere, de goddelijke essentie zelf, die de drie goddelijke personen samen zijn. God is Eén omdat Hij Liefde is en Hij is Liefde omdat Hij de gemeenschap van personen is, familie, Drie-eenheid. Alleen deze God kan de bron van de schepping en daarom van verschil zijn: Van mannen EN vrouwen, van zwart EN wit, van groten EN kleinen, enz. De Blijde Boodschap aan een wereld die wanhopig in zichzelf opgesloten zit en geconfronteerd wordt met de afgod van Allah, die tot relatie niet in staat is, is de Openbaring van de Drie-enige God, de God van Liefde die het eigenlijke fundament van het zijn heeft gelegd in het anders zijn, in de eenheid en verbondenheid.
In tegenstelling tot de christelijke God, die relatie is, openbaart Allah alleen zijn wil, niet zijn wezen. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt zegt de Koran (112.3), daarom wenst hij ook niet voor zichzelf, kent hij zichzelf niet, noch houdt hij van zichzelf. De Koran beantwoordt niet de metafysische vraag over het wezen van God. Hij heeft geen relaties, geen personen, geen identiteit, zijn metafysische armoede staat hem niet toe om in zichzelf te handelen. Omdat hij geen reflexieve handelingen heeft, kan hij niet denken, noch met zichzelf spreken, noch geest zijn. Allah bestaat alleen als een afwijzing van de ware God, die liefde is, en als haat jegens zijn schepselen, de niet-moslims, die opgegaan zijn in het kwaad (2.190-193); 3.32; 8.22, 55; 9.5,28,29,123; 22.38; 30.45; 42.40; 98,6) dat moslims moeten vernietigen, omdat hijzelf dat natuurlijk niet kan... Onderwerping aan de Koran is de verwerkelijking van Allah: zonder gehoorzaamheid aan de Koran bestaat Allah niet.

zondag 18 november 2018

Is het geloof in de Heilige Drie-eenheid de grootste zonde (4,48)?Met dank aan father Guy Pagès
Het geloof in de Heilige Drie-eenheid wordt in de Islam ‘associationisme’ genoemd, omdat het de gelijkstelling van de enige godheid zou inhouden met Jezus en Maria, eenvoudige schepsels. Omdat de Maagd Maria inderdaad deel uitmaakt, volgens de Koran 5.116, van de Drie-eenheid, zoals haar zoon die slechts, uiteraard, een mens is. Echter, omdat de islam oorspronkelijk een christelijke sekte was, begonnen door de Judeo-Nazarenen onder de Arabieren van Syrië, bewaart de Koran nog steeds sporen van christelijk geloof, die zijn ontsnapt zijn aan de verscheidene herschrijvingen die hem vandaag onleesbaar maken, met name wat de goddelijkheid van Jezus betreft. Dit is hoe de Koran bevestigt dat Hij het Woord van God is (4.171; 6.73) door wie alle dingen zijn gemaakt (6.73); 16.40), wat betekent dat Jezus door niemand is geschapen, of dat Hij Zichzelf geschapen heeft, en dat Hij dus God is, want het is eigen aan God om ongeschapen te zijn en te scheppen... Het geloof in Jezus de Verlosser is intact in vers 55 van Soera 3, waar Allah zegt dat tot de laatste zal worden gered wie Jezus volgen, niet wie Mohammed volgen... Dit vers uit de koran laat zien dat moslims die Mohammed méér te laten volgen dan Jezus, zichzelf bestemmen voor hel.
Alle glorie van de islam zou gelegen zijn in de goddelijke eenheid terug in herinnering te roepen. Maar noch Joden noch christenen (Mc 12,29; Jo 5.44; 1 Tim 1.17, 2.5, 6.15, Jud 1.25), zo min als vele filosofen, zijn ooit opgehouden die te bevestigen, zodat de komst van de islam onnodig lijkt, en doet denken aan een bedrieger. Wat onderscheidt dan waarlijk het islamitische geloof? Het geloof in Mohammed (5,81; 49.2), het geloof in een mens. Inderdaad, zonder Mohammed is er geen Koran, zonder Koran is er geen Allah, zonder Allah is er geen islam, omdat er zonder de islam geen Mohammed is. Alle Islam is gebaseerd op het geloof in een mens, Mohammed, die zozeer deel uitmaakt van hun geloof dat moslims hem met Allah in verband brengen in in hun geloofsbelijdenis, de chahada ...
Zoals ik al zei, wordt in veel moslimlanden kritiek op Mohammed als een godslastering beschouwd en met de doodstraf bestraft. Denk aan de Deense cartoons ... De moslims willen geen Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ze willen wel de drie-eenheid van Mohammed, de Koran en Allah. Ze kunnen geen deze drie termen laten vallen, zonder dat de islam vervliegt, zodat de moslims zelf schuldig zijn aan de verschrikkelijke zonde waarvan ze christenen beschuldigen (98,6): associationisme.

zondag 11 november 2018

Is de islam superieur aan het christendom, omdat de islam na het christendom komt?Met dank aan father Guy Pagès
a) Alles wat chronologisch later is, is niet noodzakelijkerwijs superieur of beter. Het bewijs daarvan is dat decadentie, verval, perversie, rot, noodzakelijkerwijs na een periode van volmaaktheid komen, die door hen bedorven wordt.
b) Door zich te legitimeren omdat hij na het christendom komt en daarom superieur zou zijn, ontkent de islam onmiddellijk deze vooruitgang om terug te gaan naar de situatie van vóór het christendom, onder de Joodse wet ( Rom 3-13); Gal 4) .
c) Door te beweren niets anders te zijn dan wat het christendom oorspronkelijk was, ontkent de islam hun wezenlijke verschil, waarvan de geschiedenis nochtans verslag legt.
d) Door de geschiedenis uit te wissen, verhindert de islam dat de mens toegang krijgt tot zijn identiteit, tot bewustzijn van zichzelf, die slechts geleidelijk wordt gevonden, in de relatie tot de herinnering, en tot de ware God, wiens Openbaring noodzakelijkerwijs ook tot stand komt in en door de geschiedenis.
e) Hoe kunnen moslims denken van hun redding verzekerd te zijn, omdat Mohammed na Jezus kwam, aangezien Jezus de komst van valse profeten aankondigde (Mt 24: 4, 11, 24); 1 Cor 15.1; 2 Cor 11.4; Gal 1,9, 4,28-31; 2 Pt 2.1-3; 1 Jo 2.22-27; 4.2-3; 2 Jo 7-11; Jud 18-19; Openb 16.13; 19.20) en dat de definitie van de Antichrist, die door de Bijbel gegeven is (wie de Vader en de Zoon ontkent (1 Jo 2.22) perfect op de Islam past (9.30)? Zonder te vergeten dat hij ruimschoots voor de komst van de islam geschreven is, kan de Bijbel er niet van worden verdacht geschreven te zijn om de islam zwart te maken.
f) Zes eeuwen lang leefde het christendom prima zonder de islam ... het bewijs dat het de islam niet nodig heeft om te bestaan. Aan de andere kant kan de islam niet bestaan ​​zonder het christendom, omdat haar bestaansreden juist is om de wereld van het christelijke geloof te verlossen (2.193; 9.30, 33.113; 15.94; 30.31; 41.6; 61.9; 98.6). Is het niet waar dat de leugen alleen na de waarheid kan komen?
g) De islam geeft zichzelf de opdracht om de mensheid naar zijn gouden eeuw te leiden, die de leiding van Mohammed zou zijn geweest in de zevende eeuw ... Maar heeft Mohammed ooit geluk op aarde gebracht? Hoe kunnen moslims denken dat ze het beter dan hem kunnen doen?
h) Kortom, is het genoeg in het kielzog van de laatste zelfbenoemde profeet te gaan om er zeker van te zijn Gods wil te doen? Waarom niet liever Mirza Husayn Ali volgen, die in 1863 de Baha'i-religie stichtte, of Mirza Ghulan Ahmed, die de Ahmadiyya in 1889 oprichtte, of iemand anders die meer eigentijds is en niet eveneens zal nalaten te verzekeren dat hij door God gezonden wordt?


zondag 4 november 2018

Spreekt God Arabisch?Met dank aan father Guy Pagès
De islam heeft altijd geprobeerd om het Arabisch op te leggen om op die manier geïslamiseerde mensen geleidelijk af te snijden van hun eigen cultuur, van hun geschiedenis, om ze hun identiteit te laten verliezen, zodat ze die van de islam aannemen, die gelijkgesteld wordt aan ‘Arabischheid’. Op deze vermeende noodzaak Arabisch te leren, moet worden geantwoord dat dit inhoudt dat Allah niet kan of niet in staat is zich in een andere taal te laten begrijpen dan het Arabisch, en al kon hij dat wel doen, hij heeft evenwel de willekeurige en discriminerende keuze gemaakt om zich alleen door Arabisch sprekenden te laten begrijpen. Dat wil zeggen dat hij ofwel incompetent is of racist. Maar kan hij in die beide gevallen wel God zijn?

Maar toch: als de Koran het Woord is van God zoals het in de hemel is (Soera 3.7; 13.39; 43.4; 85.21-22) en als Arabisch de taal is die door Allah wordt gesproken (12.2; 20,113;26.195), dan betekent dit dat Allah denkt en spreekt in het Arabisch. Nu, net zoals mensen niet de taal van de vis spreken, noch vissen die van vogels, spreekt God de taal van God, die niet de taal van de mensen is, omdat elk levend wezen een eigen taal heeft. Omdat de Geest van God niet naar de moslims is gestuurd, hebben moslims geen ander middel om de Koran te begrijpen dan hun eigen menselijke intelligentie, hoe kunnen ze dan de taal van God begrijpen? Dus óf moslims (en alle Arabische sprekers) zijn God (want je moet God zijn om de taal van God te spreken), óf Allah is slechts een Arabier. Is er een andere oplossing?


zondag 7 oktober 2018

Is de islam een religie van vrede en van liefde?

Met dank aan father Guy Pagès
Het is theologisch gezien absoluut onmogelijk dat de islam een religie van vrede en liefde is. Laat mij het uitleggen: een van de redenen waarom Jezus door het Joodse volk werd verworpen, is dat Hij stelde dat, als de God van Israël de enige ware God was, Hij dan niet alleen de God van de Joden was, maar van alle mensen, wat de omkering van de nationalistische geest van zijn landgenoten als gevolg had (Lc 4.25-29). Jezus, zelf een Jood, heeft tegen de prijs van zijn Kruis de muur van haat tussen Joden en niet-Joden neergehaald, zoals St. Paulus zegt: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, […] door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Eph 2:14). Maar de islam heeft deze muur van haat opnieuw opgericht, door de mensheid weer te verdelen in moslims en niet-moslims: Tussen ons en jou is voor eeuwig vijandschap en haat totdat je alleen in Allah gelooft! (Koran 60.4). De hele bestaansreden voor de islam is het haten van alles wat geen islam is. Een goede moslim is gewelddadig jegens ongelovigen (Koran 48.29) en kan nooit een christen als vriend hebben (Koran 5.51), laat staan aan hem ondergeschikt zijn (3.118; 4.144; 58.22; 60.1).

Maar toch, wat betreft deze fameuze religie van vrede en liefde moeten we niet alles op één hoop gooien – O, niet islam en islamisme, omdat deze twee termen even noodzakelijk aan elkaar vastzitten als de boom en de vrucht - maar tussen de islam en moslims. Want de islam mag dan een ​​ideologie zijn, moslims zijn mensen die als zodanig de deugden en kwaliteiten kunnen ontwikkelen die God aan iedereen geeft, Hij die zijn zon laat opgaan over goede en kwaden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mt 5,45). Ook zou men, wanneer een moslim goed doet, nooit de eer aan de islam moeten geven, maar aan de menselijke natuur, die goed is geschapen. Wie een “goede moslim” wordt genoemd, is meestal iemand die gehoorzaamt aan zijn geweten in plaats van te doen wat Allah hem gebiedt (het geweten is het stemmetje waarmee God tot het hart van ieder mens kan spreken om hem uit te nodigen het kwade te ontvluchten en het goede te doen). Een goede moslim is dus een slechte moslim, en dat is de reden waarom islamisten gematigde moslims doden als ongelovigen, omdat ze de Koran niet gehoorzamen. Dit gezegd zijnde: gematigde moslims spelen een zeer belangrijke rol in de islamisering omdat ze de islam een ​​onschuldig en vertrouwd en daarom acceptabel gezicht geven. En zij halen voor de islam de toegevingen binnen die de lafaards hun geven voor de prijs van hun gematigdheid in het licht van het geweld van de niet-gematigden. Het is een feit: wanneer een christen het kwade begaat, kan hij zich noch op het voorbeeld, noch op het onderricht van Jezus beroepen, maar wanneer een moslim hetzelfde doet, of nog erger, kan hij altijd het voorbeeld van Mohammed en de lering van Allah claimen. Ik vat het samen: Wanneer een moslim iets goeds doet, is het nooit door de islam, maar altijd ondanks de islam. Dat is waarom, en dit is heel erg belangrijk: we nooit goed over de islam moeten spreken, zelfs geen schaduw van een komma, want net zoals een goede boom geen slechte vruchten geeft, zo brengt geen enkele slechte boom goede vrucht voort (Lc 6.43-44 ).

Jezus waarschuwde ons: Er komt een tijd dat degenen die je vermoorden zullen denken God te vereren.(Jo 16.2). Ik ken geen andere religie dan de islam, kloon van het Talmoedische Jodendom, waarvan de god de moord op niet-moslims beveelt en christenen in het bijzonder: Moge Allah christenen doden! (Koran 9.30). Aangezien Allah wil dat niet-moslims geen moslims zijn (5.48; 28.68), wat voor zin heeft het dan om hun dat te verwijten? Kan de ware God net als Allah wezens scheppen om de hel ermee te vullen (7.179; 32.13)? Als Allah wil dat de mensen naar de hel gaan, wat blijft er dan nog voor de duivel te doen? Dit is het loon van degenen die strijden tegen Allah en zijn gezant (d.w.z. die weigeren geïslamiseerd te worden) en die zich haasten om de wereld te corrumperen [d.w.z. wie zich verzet tegen de islamitische orde], laten zij worden gedood of gekruisigd, of laat hun handen en voeten aan tegengestelde kanten worden afgesneden, laat ze van de aarde worden verdreven (5,33); Allah zal hen, door uw handen, kastijden, hen bedekken met schaamte en u de overwinning over hen geven (9.14; 47.4). Moslims die nog niet geïndoctrineerd zijn, zijn zich vaak niet van deze verzen bewust, die hen natuurlijk beschaamd maken als ze worden voorgelegd. Op die manier, omdat hij antwoordde op de vraag van een christen die hem had gevraagd om na te denken over de betekenis van de verzen, waarvan hij het tot dan toe genoeg vond om ze op te zeggen, begon Joseph Fadelle te betwijfelen dat Allah de ware God is, en heeft hij de islam verlaten om christen te worden, ten koste van alles wat hij had, van zijn leven zelf. De islam die niets toe te voegen heeft aan het werk van liefde en verlossing dat tot stand gebracht is door Christus, kan zijn komst niet rechtvaardigen, want hij komt alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen, zegt Jezus (Jo 10.10). We moeten de gematigde moslim vragen waarom hij een moslim blijft, als het waar is dat hij de wreedheden ontkent die door zijn geloofsgenoten zijn gepleegd. Als hij moslim blijft, is dat dan omdat hij de islamitische gruwelen gematigd goedkeurt, ofwel omdat hij denkt dat je die gematigd in praktijk moet brengen? En als hij de magische formule gebruikt Dit is niet de islam!, dan is het noodzakelijk erop te wijzen dat niemand kan zeggen wat de islam is, omdat Allah vergeten is na de dood van Mohammed de gezagsdrager aan te wijzen, zodat sinds hem niemand uit naam van Allah kan spreken. Tot welke toekomst heeft Allah de islam voorbestemd, dan als een kruiwagen met kikkers? Terwijl de eerste drieëndertig pausen stierven als martelaars, hebben de eerste dertien kaliefen elkaar om het leven gebracht... In de islam leidt de afwezigheid van een goddelijke legitimiteit in het uitoefenen van macht ertoe dat deze voortdurend wordt uitgedaagd door een nog fanatiekere. Dat is de reden waarom in de islam de tirannie de enige mogelijke vorm van regering is. En om nu de genadeslag toe te brengen aan degene die niet met dit argument wil meegaan, citeer dan Koran 3.7: Niemand behalve Allah kent de interpretatie van de Koran. Van hieruit vuur je drie korte vragen af. Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom zegt hij het dan? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom dan de Koran citeren? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, zijn dan alle imams en andere moslimgeleerden die beweren ons de betekenis van de Koran te verklaren, iets anders dan bedriegers, en Allah iets anders dan een afgod die zij laten spreken?

zondag 3 december 2017

Video over de betekenis van Maria voor moslims (ENGELS)

En waaraan heeft de katholieke pelgrimsplaats Fatima in Portugal haar naam te danken?