donderdag 22 juli 2021

Is de islam de ware religie van de mensheid, omdat deze wordt vereenzelvigd met de menselijke natuur (Koran 30.30)?

Nu, als het zo was, zou religie uit noodzaak voortkomen, en niet uit de vrijheid. Zij zou dus geen specifiek menselijke daad zijn. Als de mens noodzakelijk moslim is vanwege het enkele feit dat hij mens is, dan zijn ook atheïsten moslims.

Of religie haar etymologie nu in het Latijnse religare vindt, als datgene wat met God verbindt, of relegere, herlezen, dat van de intelligentie datgene maakt wat godsdienst onderscheidt van bijgeloof, geen van deze etymologieën kunnen worden gebruikt voor de islam, omdat de islam noch de mens met God verbindt – die te transcendent is om ooit iets gemeen te hebben met de ellendige wezens die wij zijn - noch nodigt de islam uit tot redeneren, "het werk van God in zichzelf te herlezen ", aldus de etymologie die door Cicero gegeven is, steeds op basis van de ontoegankelijkheid van het goddelijke mysterie. In de islam geldt, hoe meer je gelooft zonder te begrijpen, hoe puurder je geloof is! En zelfs als we Augustinus volgen die de etymologie relegere, herlezen, iets veranderd heeft, in re-eligere, ‘opnieuw verkiezen’ om naar religie te verwijzen als keuze, bekering, dan kan deze definitie niet meer op de islam toegepast worden, omdat in de islam de mens niet te bekeren of te kiezen heeft: Allah doet alles! 

”... Allah heeft u geschapen, u en wat u doet. (Koran 37.96; 28.68; 81,29); ”En uw Heer schept en kiest wat hij wil. De mensen hebben geen keus.” (Koran 28.68); ”Allah brengt wie Hij wil naar zijn paradijs en leidt naar de Hel wie hij wil” (Koran 4,88; 6,125; 7,179; 11,119; 13.33; 32.13; 35.8). ”Allah heeft de mensen voor de hel geschapen!” (Koran 7,179). De uitoefening van de vrijheid heeft in de islam geen zin: moslim zijn betekent slaaf zijn. Vandaar het beroemde islamitische fatalisme "Inshallah!

" “Maktub!" "Het staat geschreven!". Religie is voor de Koran onderwerping (Koran 2.128, 136; 3.20, 52, 64, 67, 84, 102; 10,90; 27,31). Moslim betekent onderworpene, slaaf. Per definitie heeft een slaaf geen betrekking, want hij is geen persoon, maar een ding, en hij heeft geen beschikking over zijn eigen wil. Hij hoeft dus niet kiezen voor wat dan ook, hetgeen maakt dat hij geen intelligentie nodig heeft om te herlezen, na te denken, zichzelf iets af te vragen, te zoeken ...

Als de heer Dalil Boubaker (erevoorzitter van de Franse Raad van Islamitische Eredienst en rector van de Grote Moskee van Parijs) het volgende leert: ”De islam is zowel een religie, een gemeenschap, een wet als een beschaving. [... en] het zijn niet alleen moslims die de vijf zuilen van de islam in praktijk brengen, maar allen die tot deze identiteitsgemeenschap behoren.” (Le Figaro Magazine, 29 juni, 2002) wat doet hij dan anders dan bevestigen dat de islam een totalitair project is dat wezenlijk politiek van aard is, waarbij ‘religie’ alleen dient om de natuurlijke religiositeit van de mens tevreden te stellen en te manipuleren? Door de afwijzing van vrijheid, door het heilig verklaren van slavernij, door het onderscheid tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke orde te vernietigen, door niet over een onbetwistbaar leergezag te beschikken, wat kan de islam anders aan de wereld brengen dan voortdurende oorlogen tussen groeperingen die beweren dat ze meer moslim zijn dan de anderen, dan chaos en sterilisatie van alle beschavingen die het hem lukt te veroveren? Hoe kan de naam van religie gegeven worden aan een systeem dat van nature gedoemd is om de mensheid te vernietigen in een universele en eeuwigdurende oorlog tegen alles wat niet moslim is (Jihad) ”Allah heeft hun personen gekocht voor de gelovigen en hun bezittingen om hun in ruil het Paradijs te geven. Zij vechten op de weg van Allah: zij doden en laten zich doden.” (Koran 9.111); ”Allah houdt van degenen die bereid zijn voor hem te doden.” ? (Koran 61,4)

Wat betreft de overtuiging dat mensen moslims zijn als gevolg van het oorspronkelijke verbond dat zij nog voor hun schepping zouden zijn aangegaan (Koran 7.172), dit heeft het voordeel dat het moslims in de normaliteit plaatst en van niet-moslims monsterlijke meinedigen maakt, die uitgeschakeld moeten worden (We zien dat Jean-Jacques Rousseau niets nieuws heeft bedacht met zijn sociaal contract ...), maar het verklaart niet hoe de mensen in staat waren iets aan te gaan (of wat dan ook te doen) alvorens ze zelfs maar bestonden ...

Terwijl de rechten van de mens inherent zijn aan de menselijke natuur en niet afhankelijk van het christelijk geloof (Antigone, vijf eeuwen voor Christus, wist dat al) heeft de menselijke persoon in de islam daarentegen alleen maar rechten als hij een moslim is, want ”De islam is een onderdeel van de natuur van de mens” (Koran 30.30). Zo bepaalt artikel 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de Islam, afgekondigd in 1990 in Cairo door de Organisatie van de Islamitische Conferentie: ”Islam is de natuurlijke religie van de mens”. Hetgeen inhoudt dat moslim-zijn niet voortvloeit uit een vrije daad en daarom niet echt menselijk is, maar ook dat het behoren bij of je bekeren tot een andere religie tegen de natuur ingaat, en derhalve wettig geschrapt moet worden. De islam kent geen “natuurwet": deelname van de menselijke rede aan de eeuwige goddelijke Wet, de kennis die het mogelijk maakt om bewust mee te werken, vrij en dus verantwoordelijk, met de prachtige ontwerpen van de Voorzienigheid. De enige wet waar de islam weet van heeft is de sharia, waarvan hij zegt dat hij universeel is, maar alleen voor moslims! Terwijl de natuurwet voor alle mensen gelijk is... Zo verduidelijkt dezelfde verklaring: ”De islamitische sharia is de enige bron van referentie om elk van de artikelen van deze verklaring te verklaren of te verhelderen”. (Art. 25), en de uitdrukking "in zoverre de Sharia niet anders beschikt" staat op het einde van de meeste artikels. Maar de sharia voert de wettelijke minderwaardigheid in van vrouwen, joden en christenen, van slavernij, polygamie, verstoting, pedo-criminaliteit, moord op afvalligen, etc. Als de voorheen christelijke naties op hun grondgebied afwijkingen, bijzondere regelingen en inrichtingen toelieten, geven ze dan blijk van verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals ze zichzelf willen overtuigen, of bekrachtigen ze de ontkenning van de universele beginselen van de mensenrechten die ze beweren te verdedigen en te bevorderen? Mensenrechten die zijn ontsproten aan de christelijke cultuur, die zelf gebaseerd is op de liefde van de vleesgeworden God. Is het nodig daaraan te herinneren?

woensdag 14 juli 2021

Is de islam de enige ware religie, omdat het de religie is die altijd heeft bestaan?


Echter, onder andere de geschiedenis en de archeologie bewijzen dat de islam niet altijd heeft bestaan. Niemand had gehoord van Mohammed of de islam vóór de negende eeuw. Bovendien voert de Koran zelf het bewijs aan dat de islam niet de godsdienst is die altijd bestaan heeft:

a) Want omdat Allah in zijn eeuwige en onveranderlijke woord dat de Koran is, gebiedt te gehoorzamen aan Mohammed (Koran 3.32,132 ; 4.59, 65; 5,92; 8.1,20, 46; 24.52, 54, 56, 63; 33.66, 71; 47.33; 49.14; 58.13; 64.12), kon Abraham, die toch een ware moslim was (Koran 2131,135 ; 3.67,95 ; 4.125 ; 16.120 ; 22,78; 53,37), niet aan Mohammed gehoorzamen ... noch de geloofsbelijdenis uitspreken waarmee moslims getuigen dat Mohammed de boodschapper van Allah is, wat toch een geloofsbelijdenis is die noodzakelijk is om vandaag moslim te zijn. De islam van vandaag kan dus niet die van Abraham zijn geweest.

b) Of ook, als de islam de religie is die werd gegeven aan Adam, en als we weten dat God in den beginne slechts één man en één vrouw heeft geschapen (Koran 4,1; 39,6), dan bewijst de legalisatie van polygamie door de Koran (Koran 4,3; 33.49-52,59) dat de islam van vandaag niet de oorspronkelijke religie geweest kan zijn (Koran 2.41, 89, 91,97, 101; 3.3,58; 4,47; 5,48; 6,90; 30,30).

c) Of ook nog: waren zij moslims die in de richting van Jeruzalem baden, voordat Allah opdracht gaf om in de richting van Mekka te bidden? (Koran 2.144)

De bewering dat de islam, omdat die gefundeerd is op de ingeschapen Koran (Koran 3,7; 13,39; 43,4; 56,78), niets anders is dan de wet die bij het ontstaan gegeven is, plaatst de moslim vóór de tijd en brengt hem er dus toe om buiten de geschiedenis te leven. Zo komt het dat de Moeder van Jezus de zuster is van Aaron, die zeker een zus had met de naam Maria, maar die 1400 jaar eerder leefde... In feite kent de islam het concept geschiedenis niet, noch dat van het Heil. De originaliteit van de judeo-christelijke opvatting van tijd is dat die voor haar lineair is: zij heeft een begin en een einde, die niet overeenkomen! Tussen die twee is de komst van de geschiedenis mogelijk, waarin zich de menselijke vrijheid ontplooit... Net als alle andere gnostische systemen, ontkent de Islam de intrinsieke waarde van de tijd door die gelijk te stellen aan die van Allah, onveranderlijk en volmaakt. Dat is de reden waarom vooruitgang en vrijheid, die zich verwijderen van de Oorsprong waar alles volmaakt was, slecht zijn en moeten worden afgewezen. Is een religie die de vrijheid haat, voor de mens gemaakt?

zondag 11 juli 2021

Is de islam de ware religie, omdat Allah dat zegt?

Echter, in de wet kan niemand zowel getuige als rechter zijn. Dit principe is bedoeld om bedriegers te weren. Dat de god van de Koran zegt dat de islam de ware religie is, is dus niet genoeg om het te geloven. In feite is het hele islamitische geloof gebaseerd op het vertrouwen dat niet aan God, maar aan Mohammed gegeven wordt. Mohammed zegt dat Allah hem de Koran dicteerde en de Koran zegt dat Allah de Koran aan Mohammed dicteerde. Het verhaal is autoreferentieel, verwijst naar zichzelf. Het is de slang die in zijn eigen staart bijt.

Het islamitische dogma bestaat in het herhalen dat God bestaat en dat hij één is. Nu, als God bestaat, en Hij één is, dan is hij alleen in het zijn ... Hij monopoliseert het hele zijn. Dit is de reden waarom in de islam het anders-zijn ondenkbaar is en dus moet verdwijnen: het anders-zijn van het schepsel dat zich vernietigen moet voor de majesteit van Allah, dat van de vrouw ten opzichte van de man, dat van de niet-moslim jegens de moslim. Het is niet zonder reden dat de wetenschap zich nooit in het land van de islam heeft kunnen ontwikkelen: omdat Allah ondenkbaar is, is de wereld ondenkbaar. Er is geen ruimte voor beschouwing mogelijk om de al dan niet waarheid van de islam te beoordelen, die stelt zich op te dringen met dezelfde evidentie als die van God.

zondag 3 maart 2019

De Apostel - TrailerDe Apostel : L’Apotre is het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij Jezus ontmoet.

zondag 23 december 2018

Delen islam en christendom een gemeenschappelijke devotie voor de Maagd Maria en Jezus?

Met dank aan pater Guy Pagès 

Het is waar dat in de Koran zij die voor de Maagd Maria doorgaat (21.91), Myriam, aangeduid wordt door haar naam en zelfs boven alle vrouwen uitverkoren is (3.24), maar dit voorrecht wordt heel snel gerelativeerd met de opmerking dat zij slechts een meisje is (3.36. Cf. 4.117; 21.22; 37.150; 52.39) De talmoedische vrouwenhaat die elke ochtend door elke vrome Jood tot uiting wordt gebracht door God te danken dat Hij hem niet als vrouw geschapen heeft, is niet ver weg. We moeten wel zien dat de islam, omdat die NA het christendom gekomen is, niet kon doen alsof Jezus en Maria niet bestaan hadden, zozeer waren zij universeel gekend en geliefd en de islam, als goede Antichrist (1 Joh. 2.22), heeft op middelen gepeinsd om hen zo te misvormen dat ze onherkenbaar werden. Zo is de conceptie van Issa beschreven op het ogenblik dat Myriam het gezelschap van haar naasten is ontvlucht om naar een afgelegen plek te gaan, dus beschut tegen indiscrete blikken, wat een onbegrijpelijk gedrag is dat tot op vandaag in moslimmilieus een vrouw blootstelt aan aanvallen, verkrachting, moord en in elk geval aan een slechte reputatie.[1] Maar zo dus zet de Koran de Moeder van de Messias neer… En in die situatie verschijnt haar de geest van Allah in de vorm van een volmaakte man (19.17) die zich haast te verklaren dat hij niet God is, maar slechts diens boodschapper, om haar een kind te geven (19.19). Anders gezegd: Myriam leert dat het de wil van Allah is dat zij zwanger wordt, en dat door toedoen van zijn gezant, die als volmaakte man, zeker geen eunuch is. Tegenover de avances van hem die zij als een man ziet, omdat hij zich zo voorstelt, verdedigt zich de Maria van de Koran niet met het feit dat ze al verloofd is. Myriam stelt zich ermee tevreden hem te antwoorden dat geen man haar ooit aangeraakt heeft en dat zij geen prostituee is. Een stelling die even ongerijmd is als weinig behoorlijk. Dat de Koran verderop zegt dat Myriam maagd gebleven is … voor de verwekking van de Messias (66.12), wil niet zeggen dat zij het ook gebleven is tijdens en daarna. Dat Allah verderop zegt dat hij Issa heeft verwekt door Maria een adem van leven in te blazen, zegt niets bijzonders, want dat is wat hij doet voor de verwekking van elk levend wezen… Kortom, is het niet pikant om de islam de Vleeswording van God te zien weigeren, maar er niet de noodzaak van te kunnen ontkennen door de Geest van God voor te stellen als een verschijning in de vorm van een man?

zondag 16 december 2018

Geloven christenen i.t.t. moslims in meer dan één God?

Met dank aan father Guy Pagès

Om aan de geheel Joodse benadrukking vast te houden van de eenheid van de goddelijke natuur geloven moslims dat ze het geloof in de drie-eenheid van de goddelijke personen moeten verwerpen, alsof die twee uitspraken inconsistent zouden zijn. We moeten ze dan laten opmerken dat christenen hun Credo elke zondag beginnen door te zeggen Ik geloof in één God, zodat, als alle glorie van de islam gelegen is in het bevestigen van de goddelijke eenheid, ze tevreden zouden moeten zijn... En als dat nog niet genoeg is, moeten we hen laten inzien dat de Koran verklaart dat Allah onkenbaar is (Koran 2.255; 6.50, 103; 7,188; 11.31; 20.110; 27.65; 72.26 ), wat inhoudt dat moslims net zo min kunnen zeggen of God een Drie-eenheid is of dat Hij dat niet is....
Ze willen niet geloven dat Jezus de eeuwige Zoon van God is en God Zelf, omdat zij denken dat zijn conceptie een lichamelijk vereniging tussen God en Maria (39.4) zou inhouden. Het is noodzakelijk hun te laten zien dat aangezien de geest een gedachte formuleert, er sprake is van het verwekken van de gedachte, en zo ook aangezien God, die Geest is, Zich denkt, Hij een gedachte denkt, de gedachte van Zichzelf, die een andere Hemzelf is, God als Hem, het Woord van God (Jo 1: 1). Wie Mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus (Jo 14: 9). De Persoon van de Zoon van God begint niet te bestaan als Hij zich incarneert, als Hij vlees wordt: Voordat Abraham bestond, was Ik, zegt Jezus (Jo 8,58), maar Hij is eenzelfde eeuwigheid met de Vader van Wie Hij het Beeld is. Door te incarneren dankzij het geloof en de liefde van de Maagd Maria, ontvangt de Zoon van God van haar de menselijke natuur, niet de goddelijke natuur, die Hij niet niet kan hebben, zodat Jezus een persoon is die twee naturen heeft. We moeten de noties van persoon en natuur onderscheiden om zoiets goed te begrijpen in het mysterie van de Drie-eenheid, die één natuur (wezen) is in drie personen, zoals in het mysterie van Jezus, die een persoon is in twee naturen... Als Jezus de Messias is, de Verlosser, dan komt dat precies doordat Hij, tegen de prijs van Zijn offer, in de eenheid van Zijn persoon, God en de mens kan verenigen. Ik zou zo graag met u willen praten over de Heilige Drie-eenheid, omdat de kennis daarvan alles helder maakt op het pad van het eeuwige leven. (Jo 17,3). En dat terwijl de filosofie slechts nooit meer dan twee grote soorten antwoorden heeft kunnen geven op de vraag te weten wat de wereld is, door het menselijke leven elke keer weer terug te brengen tot onbeduidendheid en absurditeit, te weten:
- Ofwel de wereld wordt beschouwd als een illusie, zoals het Boeddhisme leert, en in dit geval verdient de wereld geen aandacht of toewijding, maar minachting en vlucht;
- Ofwel de wereld wordt als het enig waardevolle beschouwd, met eigenschappen die eigenlijk goddelijk zijn (eeuwigheid, intelligentie, bewustzijn, creativiteit, almacht ...), zoals atheïsme en materialisme het leren.
De islam, noch het Jodendom, kan evenmin antwoord geven op de vraag waarom de wereld bestaat en waarom het is zoals het is. Inderdaad als, zoals Joden en moslims denken, God alleen de Ene is, dan heeft hij geen enkele reden om te scheppen, omdat hij uniek is en het monopolie heeft op de totaliteit van het zijn. Hij is daarom alleen. En de wereld kan logisch niet bestaan. Dit is waarom anderszijn ondenkbaar is in de islam, het is een onbegrijpelijke anomalie, het kwaad. Het bestaan van de niet-moslim is op zichzelf absolute onzin, het kwade, dat moet worden geëlimineerd, en de vrouw kan alleen een noodzakelijk kwaad zijn. Het bewijs dat Allah niet de ware God is, is dat wij bestaan. En verondersteld dat Allah toch een reden gevonden heeft om te scheppen, moeten we allemaal identiek zijn, want, net zoals mijn hand nooit een afdruk met zes vingers kan afgeven of een gietmal voor vorken nooit lepels zal kunnen produceren maar alleen vorken, evenzo zouden wij, als God alleen maar uniek zou zijn, allemaal identiek moeten zijn. Maar als we allemaal hetzelfde zijn (we hebben allemaal twee ogen, twee oren, een neus, een mond, enz.), zoals het unieke model, maar toch zijn we allemaal verschillend: Niet een is precies hetzelfde als de ander! Waarom? Waar komt het verschil vandaan, het beginsel zelf van het verschil? Noodzakelijk: van God. God kent dus het verschil! Wat betekent dat Hij niet alleen Hij is, maar in Zichzelf is Hij dezelfde EN anders, dat is de Drie-eenheid. Alleen de christelijke God die Vader is, Zoon en Heilige Geest, neemt in zichzelf het verschil op, want de Vader is niet de Zoon, de Zoon is niet de Vader, de Heilige Geest is ook niet de Vader noch de Zoon, en noch de Vader noch de Zoon is de Heilige Geest, alleen deze God heeft iets voortbrengen wat noch Hem is, noch niets. In de Drie-eenheid, is elke persoon, onderscheiden van de andere, de goddelijke essentie zelf, die de drie goddelijke personen samen zijn. God is Eén omdat Hij Liefde is en Hij is Liefde omdat Hij de gemeenschap van personen is, familie, Drie-eenheid. Alleen deze God kan de bron van de schepping en daarom van verschil zijn: Van mannen EN vrouwen, van zwart EN wit, van groten EN kleinen, enz. De Blijde Boodschap aan een wereld die wanhopig in zichzelf opgesloten zit en geconfronteerd wordt met de afgod van Allah, die tot relatie niet in staat is, is de Openbaring van de Drie-enige God, de God van Liefde die het eigenlijke fundament van het zijn heeft gelegd in het anders zijn, in de eenheid en verbondenheid.
In tegenstelling tot de christelijke God, die relatie is, openbaart Allah alleen zijn wil, niet zijn wezen. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt zegt de Koran (112.3), daarom wenst hij ook niet voor zichzelf, kent hij zichzelf niet, noch houdt hij van zichzelf. De Koran beantwoordt niet de metafysische vraag over het wezen van God. Hij heeft geen relaties, geen personen, geen identiteit, zijn metafysische armoede staat hem niet toe om in zichzelf te handelen. Omdat hij geen reflexieve handelingen heeft, kan hij niet denken, noch met zichzelf spreken, noch geest zijn. Allah bestaat alleen als een afwijzing van de ware God, die liefde is, en als haat jegens zijn schepselen, de niet-moslims, die opgegaan zijn in het kwaad (2.190-193); 3.32; 8.22, 55; 9.5,28,29,123; 22.38; 30.45; 42.40; 98,6) dat moslims moeten vernietigen, omdat hijzelf dat natuurlijk niet kan... Onderwerping aan de Koran is de verwerkelijking van Allah: zonder gehoorzaamheid aan de Koran bestaat Allah niet.

zondag 18 november 2018

Is het geloof in de Heilige Drie-eenheid de grootste zonde (4,48)?

Met dank aan father Guy Pagès

Het geloof in de Heilige Drie-eenheid wordt in de Islam ‘associationisme’ genoemd, omdat het de gelijkstelling van de enige godheid zou inhouden met Jezus en Maria, eenvoudige schepsels. Omdat de Maagd Maria inderdaad deel uitmaakt, volgens de Koran 5.116, van de Drie-eenheid, zoals haar zoon die slechts, uiteraard, een mens is. Echter, omdat de islam oorspronkelijk een christelijke sekte was, begonnen door de Judeo-Nazarenen onder de Arabieren van Syrië, bewaart de Koran nog steeds sporen van christelijk geloof, die zijn ontsnapt zijn aan de verscheidene herschrijvingen die hem vandaag onleesbaar maken, met name wat de goddelijkheid van Jezus betreft. Dit is hoe de Koran bevestigt dat Hij het Woord van God is (4.171; 6.73) door wie alle dingen zijn gemaakt (6.73); 16.40), wat betekent dat Jezus door niemand is geschapen, of dat Hij Zichzelf geschapen heeft, en dat Hij dus God is, want het is eigen aan God om ongeschapen te zijn en te scheppen... Het geloof in Jezus de Verlosser is intact in vers 55 van Soera 3, waar Allah zegt dat tot de laatste zal worden gered wie Jezus volgen, niet wie Mohammed volgen... Dit vers uit de koran laat zien dat moslims die Mohammed méér te laten volgen dan Jezus, zichzelf bestemmen voor hel.
Alle glorie van de islam zou gelegen zijn in de goddelijke eenheid terug in herinnering te roepen. Maar noch Joden noch christenen (Mc 12,29; Jo 5.44; 1 Tim 1.17, 2.5, 6.15, Jud 1.25), zo min als vele filosofen, zijn ooit opgehouden die te bevestigen, zodat de komst van de islam onnodig lijkt, en doet denken aan een bedrieger. Wat onderscheidt dan waarlijk het islamitische geloof? Het geloof in Mohammed (5,81; 49.2), het geloof in een mens. Inderdaad, zonder Mohammed is er geen Koran, zonder Koran is er geen Allah, zonder Allah is er geen islam, omdat er zonder de islam geen Mohammed is. Alle Islam is gebaseerd op het geloof in een mens, Mohammed, die zozeer deel uitmaakt van hun geloof dat moslims hem met Allah in verband brengen in in hun geloofsbelijdenis, de chahada ...
Zoals ik al zei, wordt in veel moslimlanden kritiek op Mohammed als een godslastering beschouwd en met de doodstraf bestraft. Denk aan de Deense cartoons ... De moslims willen geen Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ze willen wel de drie-eenheid van Mohammed, de Koran en Allah. Ze kunnen geen deze drie termen laten vallen, zonder dat de islam vervliegt, zodat de moslims zelf schuldig zijn aan de verschrikkelijke zonde waarvan ze christenen beschuldigen (98,6): associationisme.

zondag 11 november 2018

Is de islam superieur aan het christendom, omdat de islam na het christendom komt?

Met dank aan father Guy Pagès

a) Alles wat chronologisch later is, is niet noodzakelijkerwijs superieur of beter. Het bewijs daarvan is dat decadentie, verval, perversie, rot, noodzakelijkerwijs na een periode van volmaaktheid komen, die door hen bedorven wordt.
b) Door zich te legitimeren omdat hij na het christendom komt en daarom superieur zou zijn, ontkent de islam onmiddellijk deze vooruitgang om terug te gaan naar de situatie van vóór het christendom, onder de Joodse wet ( Rom 3-13); Gal 4) .
c) Door te beweren niets anders te zijn dan wat het christendom oorspronkelijk was, ontkent de islam hun wezenlijke verschil, waarvan de geschiedenis nochtans verslag legt.
d) Door de geschiedenis uit te wissen, verhindert de islam dat de mens toegang krijgt tot zijn identiteit, tot bewustzijn van zichzelf, die slechts geleidelijk wordt gevonden, in de relatie tot de herinnering, en tot de ware God, wiens Openbaring noodzakelijkerwijs ook tot stand komt in en door de geschiedenis.
e) Hoe kunnen moslims denken van hun redding verzekerd te zijn, omdat Mohammed na Jezus kwam, aangezien Jezus de komst van valse profeten aankondigde (Mt 24: 4, 11, 24); 1 Cor 15.1; 2 Cor 11.4; Gal 1,9, 4,28-31; 2 Pt 2.1-3; 1 Jo 2.22-27; 4.2-3; 2 Jo 7-11; Jud 18-19; Openb 16.13; 19.20) en dat de definitie van de Antichrist, die door de Bijbel gegeven is (wie de Vader en de Zoon ontkent (1 Jo 2.22) perfect op de Islam past (9.30)? Zonder te vergeten dat hij ruimschoots voor de komst van de islam geschreven is, kan de Bijbel er niet van worden verdacht geschreven te zijn om de islam zwart te maken.
f) Zes eeuwen lang leefde het christendom prima zonder de islam ... het bewijs dat het de islam niet nodig heeft om te bestaan. Aan de andere kant kan de islam niet bestaan ​​zonder het christendom, omdat haar bestaansreden juist is om de wereld van het christelijke geloof te verlossen (2.193; 9.30, 33.113; 15.94; 30.31; 41.6; 61.9; 98.6). Is het niet waar dat de leugen alleen na de waarheid kan komen?
g) De islam geeft zichzelf de opdracht om de mensheid naar zijn gouden eeuw te leiden, die de leiding van Mohammed zou zijn geweest in de zevende eeuw ... Maar heeft Mohammed ooit geluk op aarde gebracht? Hoe kunnen moslims denken dat ze het beter dan hem kunnen doen?
h) Kortom, is het genoeg in het kielzog van de laatste zelfbenoemde profeet te gaan om er zeker van te zijn Gods wil te doen? Waarom niet liever Mirza Husayn Ali volgen, die in 1863 de Baha'i-religie stichtte, of Mirza Ghulan Ahmed, die de Ahmadiyya in 1889 oprichtte, of iemand anders die meer eigentijds is en niet eveneens zal nalaten te verzekeren dat hij door God gezonden wordt?